REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 320-02/19-20/82

URBROJ: 2181-31-03/04-23-8

Marina, 17. listopada 2023. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o Izmjenama i

dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Marina

 

Predložena Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Marina (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i Pravilniku o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 22/19) te se šalje na javno savjetovanje kako bi se u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na službenoj internet stranici Općine Marina – www.marina.hr.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Marina) do 16.11.2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internet stranici Općine Marina – www.marina.hr.

v.d. PROČELNIKA

 Roko Matijaš, ing.građ.

Prilozi:

IZMJENA ODLUKE – agorotehničke mjere

OBRAZAC JAVNO SAVJETOVANJE NACRT ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE docx

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

Pin It on Pinterest

Skip to content