REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 415-07/21-70/05

URBROJ: 2181-31-03/04-23-6

Marina, 18. listopada 2023. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o Izmjenama i

dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Marina

 

Predložena Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Marina (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se sukladno Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) i te se šalje na javno savjetovanje kako bi se u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na službenoj internet stranici Općine Marina – www.marina.hr.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Marina) do 17.11.2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internet stranici Općine Marina – www.marina.hr.

v.d. PROČELNIKA

 Roko Matijaš, ing.građ.

Prilozi: 

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

OBRAZAC JAVNO SAVJETOVANJE NACRT ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE MARINA docx

POZIV ZA JAVNO SAVJETOVANJE

Pin It on Pinterest

Skip to content