REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 363-02/24-01/05

URBROJ: 2181-31-03/05-24-2

Marina, 23. veljače 2024. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina

Predložena Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina donosi se u skladu s člankom 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21, 142/23) i člankom 28. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/21), te se šalje na javno savjetovanje, kako bi se u skladu s načelom transparentnosti, ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina“) do 25.03.2024. godine.

 

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internet stranici Općine Marina www.marina.hr.

PROČELNIK JUO-a:

Roko Matijaš, ing.građ.

PDF: JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE

Prilozi: 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content