REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 363-02/21-20/27
URBROJ: 2184/02-03/05-21-2
Marina, 20. prosinca 2021. godine

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09) te članka 66. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21) upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Predložena Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
(u daljnjem tekstu: Odluka) se usklađuje s odredbama Zakona o Zakona o gospodarenju otpadom.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – „ Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada“) do 19. siječnja 2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

v.d. PROČELNIKA

Roko Matijaš, ing.građ.

 

NACRT ODLUKE ZA SAVJETOVANJE

obrazac

 

Pin It on Pinterest

Skip to content