REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:121-15/21-50/02

UR.BROJ: 2184/02-03/01-21-2

Marina, 10. veljače 2021.

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o naknadi za rad načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

 

Predložena Odluka o naknadi za rad načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: Odluka) se usklađuje sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – „Odluka o naknadi za rad načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa “) do 11. ožujka 2021.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

Prilozi:
ODLUKA-naknada načeelnik8.2.2021_

OBRAZAC-savjetovanje naknada načelnika10.02.2021_

 

Pin It on Pinterest

Skip to content