REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 340-01/24-01/12

URBROJ: 2181-31-03/04-24-2

Marina, 14. svibnja 2024. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području općine Marina

 

Predložena Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području općine Marina

donosi se u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. te stavkom 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23) i člankom 28. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/21) te se šalje na javno savjetovanje, kako bi se u skladu s načelom transparentnosti, ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području općine Marina“) zaključno do 31.05. 2024. godine.

Savjetovanje je predviđeno u trajanju kraćem od 30 dana zbog hitnosti uspostave naplate parkinga i podredno tome regulacije prometa na području naselja Marina prije turističke sezone kada dolazi do prometnog opterećenja naselja i time više mogućnosti za ugrozu kako pješaka tako i vozača.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internet stranici Općine Marina www.marina.hr.

PROČELNIK JUO-a:

Roko Matijaš, ing.građ.

Prilozi:

Pin It on Pinterest

Skip to content