REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 342-03/24-01/03

URBROJ: 2181-31-03/05-24-2

Marina, 25. travnja 2024. godine

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru na području općine Marina

Predložena Odluka o redu na pomorskom dobru na području općine Marina donosi se u skladu s člankom 149. stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine br. 83/23) i člankom 28. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/21) te se šalje na javno savjetovanje, kako bi se u skladu s načelom transparentnosti, ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na Internet stranici Općine Marina.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o redu na pomorskom dobru na području općine Marina“) zaključno do 25.05.2024. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internet stranici Općine Marina www.marina.hr.

PROČELNIK JUO-a:

Roko Matijaš, ing.građ.

 

PDF:

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

Prilozi:

NACRT ODLUKE ZA SAVJETOVANJE

OBRAZAC JAVNO SAVJETOVANJE NACRT ODLUKE O REDU NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE MARINA

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content