REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:363-09/21-10/03

UR.BROJ: 2181-31-03/01-22-3

Marina,21.02.2022.godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom

na području Općine Marina za 2022. godinu

 

Predloženi Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se radi povećanja brige o upravljanju i zaštiti ,upotrebi i korištenju pomorskog dobra na području općine Marina

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare zainteresirana javnost može u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – „Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za 2022. godinu “  do 24.03. 2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Plana koji će se proslijediti Općinskom načelniku Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

Prilozi:

OBRAZAC-plan uprav.pom.dobrom21.2.22_

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. god – nacrt prijedloga (002)

Pin It on Pinterest

Skip to content