REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 400-06/21-60/01

UR.BROJ: 2184/02-03/05-21-3

Marina, 22. listopada 2021. godine.

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Proračuna Općine Marina za 2022. godinu

 

Predloženi prijedlog Proračuna Općine Marina za 2022. godinu donosi se sukladno Zakonu o proračunu.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Proračuna za 2022. godinu. Prijedlog proračuna dostupan je na Internet stranicama Općine Marina.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – „Proračun Općine Marina za 2022. godinu“  do 24. studenog 2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Proračuna Općine Marina za 2022. godinu koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

 

 

v.d. PROČELNIKA

Roko Matijaš, ing.građ.

Prilog:

OBRAZAC-PRORAČUN 2022

POZIV NA SAVJETOVANJE

PRORAČUN S PROJEKCIJAMA OPĆI DO

PRORAČUN S PROJEKCIJAMA POSEBNI DIO

 

Pin It on Pinterest

Skip to content