REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:400-02/23-01/01

URBROJ: 2181-31-03/05-23-3

Marina, 24. listopada 2023.godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Proračuna Općine Marina za 2024. godinu s

projekcijama za 2025. i 2026. godinu

 

Predloženi Proračun donosi se u skladu s Zakonom o proračunu, te se šalje na javno savjetovanje kako bi se u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Nacrt Proračuna dostupan je na službenoj internet stranici Općine Marina – www.marina.hr.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – „Proračun Općine Marina za 2023. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu“ do 24.11.2023. godine.

 

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Proračuna koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj Internet stranici Općine Marina- www.marina.hr.

 

v.d. PROČELNIKA

Roko Matijaš, ing.građ.

Prilozi: 

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE

NACRT PRORAČUNA ZA 2024. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU ZA SAVJETOVANJE

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE NACRT PRORAČUNA 2024. S PROJEKCIJAMA

Pin It on Pinterest

Skip to content