REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 400-06/19-60/01
UR.BROJ: 2184/02-03/01-19-2
Marina, 24. listopada 2019.
Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Proračuna Općine Marina za 2020. s projekcijama za 2021-2022.

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) predstavničko tijelo mora donijeti Proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije godine.
Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Proračun Općine Marina za 2020. sa projekcijama 2021.-2022. od 24. listopada do 22. studenoga 2019. godine.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Proračuna za 2020. sa projekcijama za 2021.-2022. koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

PROČELNICA
Darija Najev Jurač, dipl.iur.

Prilog:

OBRAZAC-proračun Općine Marina 2020 s projekcijama 2021-2022_

OBAVIJEST-javno savjetovanje proračun Općine Marina 2020_

PROR.2020 S PROJEKCIJAMA – OPĆI DIO

PROR.2020 S PROJEKCIJAMA – POSEBNI DIO

Pin It on Pinterest

Skip to content