Nakon desetljeća truda i napora stanovništva zagorskog dijela općine da se područje 5 naselja priključi na vodoopskrbni sustav iz pravca Segeta i Trogira nije ostvaren. Napravljena izvedbena projektna dokumentacija sredstvima samodoprinosa bivše Općine Trogir, tako je postala neupotrebljiva.

Općina Marina prišla je rješavanju dovoda za zagorski dio Općine od 2005. godine. Do ove godine općina je izgradila cjevovod od Kruševa do poslovne zone Vinovac za što je utrošeno 1,9 mil kuna. ovdje je potrebno napomeniti da je sa Vodovod i odvodnjom d.o.o. Šibenik, uspostavljen primjeren odnos i spremnost da se u okviru njihovih mogućnosti pomogne Općini Marina, zbog Čega se i ovom prilikom zahvaljujemo. Da bi u ovoj godini izgradili dio projektiranog pravca prišlo se odvajanju pravca od pravca prema Rastovcu. Prva faza je izgradnja cjevovoda do Vinovca dužne ca 2 km za što je Općina osigurala potrebna sredstva za ovu godinu u proračunu Općine.

Općina Marina preuzela je rješavanje imovinskopravnih odnosa, a mještani Vinovca su se odrekli prava za traženje naknada za služnost za svoje parcele, te su preuzeli obvezu udruživanja svojih financijskih sredstava u iznosu od 5 000,00 kn po prikljuČku, time da će ih općina osloboditi plaćanja obveze prilikom prikljuČenja na izgrađeni cjevovod.

Na ovaj naČin Općina je osigurala potrebna sredstva za izgradnju I faze do Vinovca i to:

Mještani: 150 000,00 kn

Županija: 200 000,00 kn

Sredstva razvoja: 300 000,00 kn

ProraČun Općine 200 000,00 kn

IzvođaČ je dužan cjevovod izgraditi za 60 radnih dana, pa se oČekuje da će biti izgrađen do kraja sijeČnja 2012.godine.

Za nastavak II faze do Rastovca vrše se potrebne aktivnosti kako bi se osigurala potrebna financijska sredstva u iznosu od ca 2.500.000,00 kn. Računamo da će i mještani dalje učestovati u financiranju i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, da će županija i Hrvatske vode značajnije sudjelovati svojim sredstvima. Osim Vinovca i Rastovca koji će koristiti već izgrađen cjevovod od Kruševa, i bez izgrađene VS, imat će potrebne količine pitke vode za svoje potrebe. Ostala naselja ovisit će o izgradnji CS i vodosprema, zbog Čega je daljnja aktivnost usmjerena na:

Izradu idejnog projekta koji će obuhvatiti:

– Cjevovod Vinovac – Mitlo,

– CS Mitlo,

– VS Zelenika V=100m3,

– CS Žižići,

– VS Pleševica V=200m3,

– Cjevovod profil 100 i 150 kojim će se povezivati naselja i navedene objekte i cjevovode,

– Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Općina je uputila Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture zahtjev za ukljuČivanje zagorskog cjevovoda za sufinanciranje izgradnje u narednom periodu pa će dinamika izgradnje ovisiti o sufinanciranju ministarstva, hrvatskih voda i Županije.

Jakov Pažanin dipl.oec.

Pin It on Pinterest

Skip to content