REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 363-02/12-20/47

Ur.broj: 2184/02-03/02-12-2

 

Marina, 10.05.2012.g.

 

 

IZMJENA

DOKUMENTACIJE  ZA  NADMETANJE

NABAVA – NAJAM SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KUĆANSKOG OTPADA – 18 m3 (1 kom)

PUTEM OPERATIVNOG  LEASINGA

MN-12/12

 

Mijenjju se odredbe dokumentacije za nadmetanje kako slijedi:

 

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA POSTOJEĆE ODREDBE:

-90 % vrijednosti u 72 jednaka mjesečna anuiteta, računajući od dana isporuke predmeta najma, putem ispostavljenih računa ponuditelja (davatelja leasinga),

–                     10% iznosi ostatak vrijednosti (buduća vrijednost) objekta leasinga po isteku Ugovora o operativnom leasingu,

 

NOVE IZMJENJENE ODREDBE:

-80 % vrijednosti u 72 jednaka mjesečna anuiteta, računajući od dana isporuke predmeta najma, putem ispostavljenih računa ponuditelja (davatelja leasinga),

-20% iznosi ostatak vrijednosti (buduća vrijednost) objekta leasinga po isteku Ugovora o operativnom leasingu,

 

 

 

DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA /

DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

POSTOJEĆE ODREDBE:

Rok za dostavu ponude, je 15.05.2012. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave ponude. Ponuda se dostavlja na adresu: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina. Javno otvaranje ponuda obavit će se 15.05.2012. godine u 12.00 sati na adresi Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti i dokaza osobnog identiteta, te osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

 

NOVE IZMJENJENE ODREDBE:

Rok za dostavu ponude, je 22.05.2012. godine do 9.00 sati, bez obzira na način dostave ponude. Ponuda se dostavlja na adresu: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina. Javno otvaranje ponuda obavit će se 22.05.2012. godine u 9.00 sati na adresi Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti i dokaza osobnog identiteta, te osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

 

 

Sukladno navedenim promjenama potrebno je napraviti promjene i u prilozima ove dokumentacije.

 

Izmjenu dokumentacije odobrio:   OPĆINSKI NAČELNIK

 

ANTE MAMUT

 

 

Dostaviti:

1.Elektronički oglasnik javne nabave-objaviti

2.Računovodstvo-ovdje,

3.Vlastiti komunalni pogon –Upravitelj-ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI TROŠKOVNIK

                                                                                                                                    OBRAZAC – 2 (izmjenjeni sa 20 posto ostatka vrijednosti)

 

Proučili smo dokumentaciju za nadmetanje, te sve dokumente i podatke koje nam je naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje, te smo ponudili za najam: novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz kućanskog  otpada 18 m3 kompletno opremljeno sukladno namjeni.

 

Red.

Br.

IZRUČUN UKUPNE VRIJEDNOSTI NABAVE

IZNOS U EUR-ima

1.

Nabavna vrijednost objekta (najma) leasinga (bez PDV-a)

2.

Mjesečni leasing obrok, pojedinačno (bez PDV-a)

3.

Ukupni leasing obroci (bez PDV-a) = mjesečni leasing obrok x 72

4.

Ostatak vrijednosti 20% od nabavne vrijednosti (bez PDV-a)

5.

Jednokratni trošak obrade (bez PDV-a)

6.

Ukupna cijena ponude – bez PDV-a: (72 x mj. obrok + jednokratni trošak obrade), tj. (red. br.3. + red.br.5):

8.

Ukupna cijena ponude– bez PDV-a:  

________________________________________________________________________                                                                                                        

 

                                                               

 

Valjanost ponude je 90 dana dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

 

U_________________________, _________________________. Godine

M.P.

 

PONUDITELJ:

___________________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja i ovjera)

 

Napomena: za sve upisane tehničke karakteristike potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz o istinitosti podataka u smislu originalne prospektne dokumentacije iz koje se jasno i nedvosmisleno razaznaju navedeni podaci. Ponuditelj mora dostaviti izjavu  ili tehnički obrazac, kojim stavku po stavku navedeno, garantira mogućnost isporuke svake od navedenih tehničkih karakteristika.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 363-02/12-20/

Ur.broj: 2184/02-03/02-12-_

 

Marina, 05.04.2012.g.

 

 

 

 

 

DOKUMENTACIJA  ZA  NADMETANJE

NABAVA – NAJAM SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KUĆANSKOG OTPADA – 18 m3 (1 kom)

PUTEM OPERATIVNOG  LEASINGA

MN-12/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. OPĆI PODACI

 

NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA OPĆINA MARINA, Marina

Ante Rudana 47, 21 222 Marina

OIB84238675791TELEFON021 889 088FAX021 796 541INTERNETSKA ADRESAwww.marina.hrUREDI I OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKTJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Antonio Šalov dipl.iur.

Mladen Bašić

tel. 021 889 088

referent@marina.hr

POPIS GOSPODARSKIH SUBJKETA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA (čl.13. ZJN)Nema gospodarskih subjekta s kojima je naručitelj u sukobu interesaVRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVEOtvoreni postupak javne nabavePROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a)1.400.000,00 kn bez PDV-aNAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUMPostupak se provodi radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi – ugovor o operativnom leasinguU POSTUPKU SE PROVODI ELEKTRONIČKA DRAŽBA NeDOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIČKIM PUTEMPonuda se dostavlja isključivo u papirnatom obliku. Dostava ponude u elektroničkom obliku nije dopuštena za predmetno nadmetanje.

 

 

  1. PODACI O PREDMETU NABAVE

 

OPIS PREDMETA NABAVE Predmet nabave je najam specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – 18 m3(1 kom) putem operativnog leasinga prema uvjetima nadmetanja, u trajanju od 72 mjeseca. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti tehničke karakteristike ponuđenog vozila kako bi naručitelj mogao obaviti valjanu usporedbu.Oznaka i naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 66114000-2 – Usluge financijskog leasinga
OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE, ako je predmet nabave podijeljen na grupe Predmet nabave nije podijeljen na grupe.
KOLIČINA PREDMETA NABAVE Najam jednog ( 1 kom) novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – 18 m3 (1 kom) putem operativnog leasinga.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Tehnička specifikacija specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – 18 m3  opisana je u obrascu tehničkih specifikacija koja je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.Gospodarski subjekti su u obvezi  u svojoj ponudi priložiti tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave kako bi naručitelj mogao obaviti valjanu usporedbu.Ponuda će se smatrati neprikladnom ako gospodarski subjekt ponudi tehničke karakteristike predmeta nabave koje nisu sukladne s traženim tehničkim karakteristikama iz obrasca tehničkih specifikacija.
TROŠKOVNIK –         operativni leasing-         razdoblje financiranja (najma): 6 godina ili 72 mjeseca
MJESTO IZVOĐENJA RADOVA, ISPORUKE ROBE ILI PRUŽANJA USLUGE

Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina

ROK ZAVRŠETKA UGOVORA ILI TRAJANJE UGOVORA/ ROK POČETKA RADOVA, ISPORUKE ROBE ILI USLUGE Isporuka – do 90 dana od dana  izvršnosti odluke o odabiru (čl.99, st.1. ZOJN) neovisno o danu potpisivanja ugovora o operativnom leasingu. Duljina trajanja ugovora – 72 mjeseca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

 

OBVEZAN RAZLOG ISKLJUČENJA I DOKAZ KOJIM SE DOKAZUJE DA RAZLOG NE POSTOJI a)      Gospodarski subjekt je dužan dokazati da gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta nijeizrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.Dokaz: izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju prethodno navedeni dokumenti, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva navedena kaznena djela, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.b)      Gospodarski subjekt je dužan dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Dokaz: Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokaz, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

c)U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama javni naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA I DOKAZ KOJIM SE DOKAZUJE DA RAZLOG NE POSTOJI /

 

 

  1. NAČIN DOKAZIVANJA SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

 

NAČIN DOKAZIVANJA PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI a)Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.Dokaz: odgovarajući izvod, a ako se ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subject može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.b) Svaki ponuditelj mora dostaviti dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja, suglasnosti i slično koji su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave:

 

Dokaz: važeće odobrenje za obavljanje poslova leasinga sukladno članku 6. stavak 1. i članku 14. Zakona o leasingu (N.N. 135/06), odnosno odgovarajući dokaz prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Izdavatelj dokaza: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), odnosno odgovarajuće tijelo prema sjedištu gospodarskog  subjekta.

 

c)Svaki ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača podvozja, generalnog zastupnika u RH-a, uvoznika  za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača podvozja da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđenog podvozja

 

d) Svaki ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača nadogradnje, generalnog zastupnika u RH-a, uvoznika  za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača nadogradnje da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđene nadogradnje.

 

 

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti iz točke 4.a., sukladno članku 70., točka 5.  Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11), a postojanje sposobnosti iz toče 4.1., stavka (b, c, d) ove dokumentacije dokazuje član zajednice ponuditelja koji ce izvršavati taj dio predmeta nabave.

 

NAČIN DOKAZIVANJA FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI Svaki  ponuditelj mora dostaviti:a)bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta, kojim se dokazuje da je visina ukupnog prometa najmanje jednaka dvostrukom iznosu procijenjene vrijednosti nabaveb)dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjektaDokazi se dostavljaju za razdoblje od dvije posljednje dostupne poslovne godine ili za kraće razdoblje djelatnosti u slučaju da gospodarski subjekt nije poslovao u tom razdoblju.

 

NAČIN DOKAZIVANJA TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI Dokumentacija  gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje priložiti:a)popis značajnijih ugovora o isporuci robe izvršenih u posljednje 3 godine s naznačenim iznosom i datumom isporuke, te nazivom druge ugovorne strane, naručitelja (obveznika Zakona o javnoj nabavi)  ili privatnog subjekta.Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popisu se prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

 

b) izjava kojom se potvrđuje detaljni tehnički opis ponuđenog vozila ovjerena od strane ponuditelja sa svim pripadajućim karakteristikama koje su tražene u nadmetanju

 

c) originalna prospektna dokumentacija (podvozja i nadogradnje) traženog vozila sa kompletnom skicom predmetnog vozila

 

d) popis ovlaštenih servisa za ponuđeno podvozje i

nadogradnju  (naziv, adresa, telefonski broj) na području RH

 

e) ponuditelj je dužan priložiti  originalni certifikat (na hrvatskom jeziku) kojim se potvrđuje da je nadogradnja izrađena sukladno normi EN 1501

 

 

UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA Sukladno člancima 71. do 73. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) u slučaju zajednice  ponuditelja, gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. Gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

Sve dokumente koje javni naručitelj zahtjeva kao dokaze sposobnosti ponuditelja   sukladno članku 75.  Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11)  ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj će zatražiti od najpovoljnijeg ponuditelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenta kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. PONUDA

 

SADRŽAJ I NAČIN IZRADE Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje, odnosno ponuditelj se u postupku javne nabave mora pri izradi ponude pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati. Ponuda mora sadržavati:1) Popunjeni ponudbeni list (OBRAZAC -1) koji sadrži:naziv i sjedište ponuditelja, adresu, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobe ponuditelja, broj telefona i broj faksa ponuditelja, a kod zajednice ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima, nositelju ponude za sudjelovanje u postupku javne nabave i potpisniku (ili potpisnicima) ugovora o javnoj nabavi (OBRAZAC-4),

2) Dokaze o sposobnosti koji su traženi u ovoj dokumentaciji za nadmetanje,

3) Obvezne dijelove i/ili priloge ponude (tehničku specifikaciju- OBRAZAC-2, tehničku dokumentaciju, skice, prospekte)

4) Ponudbeni troškovnik – izračun operativnog leasinga (najma) – OBRAZAC -2,

5) Plan otplate za ponuđeni najam predmeta nabave putem operativnog leasinga,

6) Rok valjanosti ponude,

7) Ovjerene pisane izjave – OBRAZAC 3, 4 i 5 (iz priloga),

8) Popis svih sastavnih dijelova i/ili obrazaca (priloga) ponude,

9) Datum i potpis ponuditelja.

 

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezivanje se vrši jamstvenikom čiji se krajevi pečate voskom ili naljepnicom s pečatom tvrtke gospodarskog subjekta).

Ponuda se predaje u izvorniku sukladno dokumentaciji za nadmetanje sa obvezno ispunjenim Ponudbenim listom (Obrazac 1.).

Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke u Ponudbenom listu kao i u ponudbenom troškovniku -OBRAZAC -2 (u tehničkoj specifikaciji i izračunu operativnog leasinga). Prilikom popunjavanja ponuditelj je dužan popuniti označena mjesta te potpisano i ovjereno pečatom priložiti ponudi za nadmetanje. Propisani obrazac ne smije se mijenjati ili nadopunjavati. Nepotpuna ponuda smatrat će se neprihvatljivom. Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

 

NAČIN DOSTAVE Ponuda se dostavlja isključivo u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina,  te na kojoj mora biti još naznačeno: naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave MN- 12/12, naznaka predmeta nabave: „Nabava- najam specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – 18 m3(1 kom) putem operativnog leasinga “ te naznaka „NE OTVARAJ“.U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom   izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.Ako zbog izmjene ponude ili dopune ponude proiziđe nova ukupna cijena, ona se također mora navesti. Izmjena ili dopuna ponude mora se javnom naručitelju dostaviti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi koje vrijede za ponudu i javni naručitelj mora ih tretirati kao ponudu. U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelju se vraća neotvorena ponuda.
ALTERNATIVNA PONUDA Alternativne ponude nisu dopuštene.
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE Ponuda se dostavlja isključivo u papirnatom obliku. Dostava ponude u elektroničkom obliku nije dopuštena za predmetno nadmetanje.
NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 1) Cijena ponude (najma) određuje se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude (najma) su uračunati svi troškovi i popusti.2) U cijenu su uključeni troškovi najma (fco adresa sjedišta Naručitelja), carinjenje, homologacija, atestiranje, kao i svi ostali zavisni troškovi do registracije vozila.3) Cijena ponude piše se brojkama.4) Cjene su nepromjenjive, što znači da je iznos svake rate za cijelo vrijeme trajanja najma jednak i nepromjenjiv.

U sklopu ponude ponuditelj je dužan priložiti od ovlaštene osobe potpisan i ovjeren plan otplate za ponuđeni predmet operativnog leasinga.

 

VALUTA PONUDE, ako se cijena ne izražava u kunama Cijena ponude,i visina rata najma radi jednoobraznosti i mogućnosti usporedbe, izražava se u EUR-ima. Plaćanja rata i ostalih obveza vršit će se u kunama, obračunato po srednjem tečaju HNB-a  na dan uplate.
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE Kriterij odabira ponude sukladno članku 82., stavak 1., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11), odnosno javni naručitelj će između ponuditelja koje ocijeni sposobnim i koji ispunjavaju sve zahtjeve iz  dokumentacije za nadmetanje odabrati prihvatljivu ponudu s najnižom cijenomkao najpovoljniju.
JEZIK I PISMO ako se ne izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu Ponuda mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
ROK VALJANOSTI PONUDE Rok valjanosti ponude je  90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

 

 

 

 

  1. OSTALO

 

ODREDBE O ZAJEDNICI PONUDITELJA U postupku javne nabave dozvoljeno je podnošenje zajedničke ponude više gospodarskih subjekata. Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja zajedničke ponude, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će naručitelju u skladu s ugovorom solidarno izvršiti nabavu na području istoga ili različitoga strukovnog usmjerenja. Ukoliko zajednička ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, javni naručitelj će od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora, odnosno nositelj ponude je dužan u roku 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora, javnom naručitelju dostaviti pravni akt (Sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora iz kojeg je vidljivo koji dio posla ce izvoditi svaki od gospodarskih subjekata iz zajednice ponuditelja, značenje solidarne odgovornosti, odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više članova poslovne udruge ne može izvršiti ugovorne obveze) koji mora biti potpisan od svih članova zajednice ponuditelja.Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Zajednički ponuditelji dužni su odrediti nositelja zajedničke ponude. U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni dokazati postojanje sposobnosti  kako je navedeno u ovoj dokumentaciji za nadmetanje u točkama 4.1 do 4.4..
OBVEZNI SASTOJAK UGOVORA O JAVNOJ NABAVI VEZANO ZA PODIZVODITELJE Sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11)  podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi, isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave. Ponuditelj u svojoj ponudi mora naznačiti dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditelju i podatke o njemu, odnosno mora naznačiti dio koji će izvršiti podizvoditelj (naziv i sjedište). Sudjelovanje podizvoditelja  ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.Javni naručitelj ne smije od ponuditelja zahtijevati da dio ugovora o javnoj nabavi da u podugovor ili da zaposli određene podizvoditelje, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj naručitelj neposredno plaća podizvoditelju. Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su i:1. radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga,

3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja. Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je javni naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti podatke za novoga podizvoditelja.

Sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi  uvjetuju neposredna plaćanja podizvoditeljima, u slučaju kad se dio ugovora daje u podugovor.

TRAŽENA JAMSTVA Ponuditelji su dužni, kao jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno valjanosti ponude, priložiti jamstvo za ponudu u obliku bjanko zadužnice u iznosu od  70.000,00 kn. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude, a Nručitelj ga može naplatiti ako:- ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezinevaljanosti- ponuditelj dostavi neistinite podatke u smislu čl. 67. stavka 1. točke 3. ZOJN

– ponuditelj ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavku 4. ZOJN

– ponuditelj odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili ga ne potpiše u roku od 20 dana od izvršnosti odluke o odabiru,

– ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora najkasnije do roka za potpisivanje ugovora odnosno 20 dana od

izvršnosti odluke o odabiru.

Jamstvo za ozbiljnost  ponude vraća se po završetku nadmetanja, svim ponuditeljima ili natjecateljima koji su sudjelovali u nadmetanju, a čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija.

 

Ponuditelj će se u sklopu Izjave o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta obvezati da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dostaviti Naručitelju jamstvo za dobro izvršenje ugovora. Jamstvo za dobro izvršenje ugovora dostavlja se u obliku neopozive, bezuvjetne bankovne garancije naplative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, u visini 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Bankarska garancija za dobro izvršenje ugovora naplatiti će se u slučaju neizvršavanja ili povrede ugovornih obaveza.

DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA /DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA Rok za dostavu ponude, je 15.05.2012. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave ponude. Ponuda se dostavlja na adresu: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina. Javno otvaranje ponuda obavit će se 15.05.2012. godine u 12.00 sati na adresi Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti i dokaza osobnog identiteta, te osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.
ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU Rok za donošenje odluke o odabiru sukladno članku 96. Zakona o javnoj nabavi  (N.N 90/11) iznosi 60 dana  od dana isteka roka za dostavu ponude. Javni naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru. Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi. Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.
ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA –                     operativni leasing na razdoblje financiranja (najma): 6 godina ili 72 mjesecaPlaćanje će se vršiti:-                     bez iznosa jamčevine-                     90 % vrijednosti u 72 jednaka mjesečna anuiteta, računajući od dana isporuke predmeta najma, putem ispostavljenih računa ponuditelja (davatelja leasinga),

–                     10% iznosi ostatak vrijednosti (buduća vrijednost) objekta leasinga po isteku Ugovora o operativnom leasingu,

–                     početak otplate (najma): prvi mjesec nakon isporuke predmeta nabave ,

–                     plaćanje po srednjem tečaju HNB, na dan uplate

–                     naručitelj se obvezuje na puno kasko osiguranje (uključujući dodatak na krađu) za cijelo vrijeme trajanja ugovora, te na pokrivanje troškova osiguranja i registracije,

–                     davatelj leasinga nema pravo na obračun interkalarne kamate,

 

UVJETI PREMA POSEBNIM PROPISIMA I STRUČNIM PRAVILIMA (ako ih ima) /
Navod o primjeni uzanci (ako će se primjenjivati) /
PODACI O ŽALBENOM TIJELU Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija) nadležna je za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima sklapanja ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i natječaja na koje se primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju smatrat će se nepravodobnom.
ROK ZA IZJAVU ŽALBE NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba se izjavljuje u roku pet dana, i to od dana:1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka 146., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

OSTALO Za sve što nije regulirano u ovoj dokumentaciji za nadmetanje primjenjivat će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), podzakonskih propisa donesenih po Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Zakona o leasingu, Zakonu o obveznim odnosima i drugim važećim propisima.

 

 

 

Dokumentaciju odobrio:   OPĆINSKI NAČELNIK

 

ANTE MAMUT

 

Dostaviti:

1.Elektronički oglasnik javne nabave-objaviti

2.Računovodstvo-ovdje,

3.Vlastiti komunalni pogon –Upravitelj-ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI LIST
                                                                                                                        OBRAZAC – 1

Naručitelj: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina

                    OIB: 84238675791

 

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA
ADRESA
OIB
BROJ RAČUNA
NAVOD DA LI JE PONUDITELJ U SUSTAVU PDV-a
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE
ADRESA E-POŠTE
KONTAKT OSOBA
BROJ TELEFONA  
BROJ FAKSA  

 

Temeljem postupka javne nabave, evidencijski broj nabave MN-12/12 podnosimo slijedeću  PONUDU br: ___________________

 

Predmet nabave: najam novog specijalnog  komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz kućanskog otpada 18 m3 (1 kom) putem operativnog leasinga

 

PODACI O PODIZVODITELJIMA

NAZIV SKRAĆENA TVRTKA SJEDIŠE OIB BROJRAČUNA DIO PONUDE KOJI ĆE IZVRŠITI PODIZVODITELJ KOLIČ, VRIJEDNOST, MJESTO I ROK ISPORUKE ROBE

 

1.) Proučili smo ponudbenu dokumentaciju te sve podatke koje nam je naručitelj stavio na

raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje  te smo prema tim uvjetima spremni isporučiti:

 

Specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz kućanskog otpada 18 m3 – 1 (jedan) komad – novo, nekorišteno.

 

Marka, model i tip podvozja vozila (predmeta nabave), te proizvođač:

____________________________________________________

 

Marka i tip nadogradnje vozila (predmeta nabave), te proizvođač:

_____________________________________________________

 

A) Nabavna vrijednost objekata (najma) leasinga bez PDV-a ________________________EUR -a

 

B) Iznos PDV-a

_____________________________EUR-a

 

C) Nabavna vrijednost objekata (najma) leasinga sa PDV-om ______________________________EUR -a

 

D) Ukupna cijena ponude (najma) za 72 mjeseca bez PDV-a ______________________________EUR-a

 

 

Rok valjanosti ponude: _________________________

 

 

 

U_________________________, _________________________. godine

                            M.P.

 

PONUDITELJ:

___________________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja i ovjera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I  TROŠKOVNIKOBRAZAC – 2
Tražene tehničke karakteristike specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz kućanskog otpada 18 m3

Pol.

Opis Ponuđeno Ako NE opisati karakteristiku
DA NE

A

Podvozje
Marka i tip podvozja (navesti):

1

pogon 4×2

2

najveća dopuštena masa vozila min. 18.000 kg – dvoosovinac

3

osovinski razmak : max. 4200 mm – radi eksploatacijskih karakteristika

4

boja kabine vozila: bijela

5

kabina: kratka sa 1+2 sjedala

6

motor turbodiesel 6 cilindara u liniji, EEV s Ad blue-om

7

snaga motora min. 220 Kw

8

obujam motora od max. 6400 ccm

9

okretni moment min. 1000 Nm

10

urea tank min. 25 l

11

ovjes: parabolični gibnjevi – naprijed; zračni jastuci – straga

12

dopušteno opterećenje prednje osovine min. 7,1 t

13

dopušteno opterećenje zadnje osovine min. 11,5 t

14

kočioni sustav: pneumatski, dvokružni, disk sprijeda i straga

15

servo volan, podesiv stup volana po nagibu i visini

16

sjedalo vozača zračno ogibljeno

17

zaštita hladnjaka motora

18

digitalni tahograf za 2 vozača

19

klima uređaj

20

Tempomat

21

automatizirani mjenjač sa  6 + 1 brzina

22

spremnik goriva min. 200 l

23

akustični signal kod vožnje unazad

24

radio s CD playerom

25

gume 12 R22,5 – 6+1 komada

26

vanjski štitnik na kabini (od sunca)

27

blokada diferencijala

28

vertikalni ispuh

29

centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem

30

izvod snage iz mjenjača

31

svjetla za maglu

32

čelični prednji branik

33

trokut, upzoravajuća svjetiljka, kutija s rezervnim žaruljicama, dva podmetača za kotače, prva pomoć

34

uputstvo za rad na hrvatskom jeziku kod isporuke
Nadogradnja
Proizvođač i tip nadogradnje (navesti):

1

kapacitet sanduka min. 16 m3

2

kapacitet banje min. 2 m3

3

zaobljeni sanduk (izvana i iznutra) radi sprečavanja ostanka smeća u rubovima

4

vanjska širina nadogradnje max. 2300 mm

5

vanjska visina nadogradnje max. 2050 mm

6

omjer za sabijanje smeća min. 6 : 1

7

potisna ploča za sabijanje smeća

8

debljina poda sanduka min. 4 mm

9

debljina bočnih stranica sanduka min. 3 mm

10

debljina krova sanduka min. 3 mm

11

debljina dna banje min. 8 mm

12

ciklusi rada: automatski kontinuirani –automatski pojedinačni – poluautomatski – sinhronizirani s automatom za spremnike pojedinačni s yostickom

13

potisna ploča za izbacivanje smeća s teleskopskim cilindrima      

14

vodilice potisne ploče izrađene od čelika s umecima od plastike – smještene s lijeve i desne strane sanduka za otpad      

15

debljina lima sanduka 4 mm, čelik tvrdoće HB 400      

16

can bus sustav kontrole svih funkcija rada nadogradnje      

17

„touch screen“ ekran za zadavanje funkcija rada nadogradnje      

18

 brojač radnih sati nadogradnje      

19

 STOP prekidač za zaustavljanje rada nadogradnje u kabini      

20

pražnjenje nadogradnje iz kabine vozila      

21

sigurnosni uređaj na PTO-u      

22

posebna gumena brtva na potisnoj ploči      

23

zvučni signal kod vožnje unazad      

24

sigurnosno automatsko zaustavljanje ploče za izbacivanje ako stražnji dio nije potpuno podignut      

25

sigurnosno automatsko zaustavljanje spuštanja stražnjeg dijela ako je ploča za izbacivanje smeća potpuno izvan karoserije      

26

automat za dizanje kanti i kontejnera od 80 – 1100 l      

27

prečka za otvaranje kontejnera opremljena zaštitnim balonima od gume – 2 kom –      

28

stražnji nogostupi prema CE normativu s senzorima      

29

cijev za pražnjenje tekućine – drenaža      

30

2 rotaciona narančasta svjetla      

31

svjetlo za noćni rad      

32

boja nadogradnje bijela      

33

ručni ciklus sabijanja smeća s yostickom      

34

stražnja svjetla postavljena u višoj poziciji      

35

nadogradnja izrađena u skladu s normom EN 1501 – priložiti original certifikat kao prilog ponudi      

36

porijeklo vozila EU      

37

obavezno dostaviti skicu nadogradnje i original katalog nadogradnje radi provjere tehničkih karakteristika      

38

digitalna kamera smještena straga na nadogradnji vozila      

39

položaj kamere osigurava potpuni nadzor rada radnika na utovaru otpada      

40

na kameri CCD senzor min. 1/3“, Colour      

41

horizontalna rezolucija kamere min 420 TVL      

42

minimalna svjetlost kamere 0,5 lux      

43

leća kamere min. 3,6 mm      

44

na kameri omogućeno snimanje noću usklađeno s rasvjetom vozila      

45

napajanje  kamere 12 V      

46

radna temperatura kamere, monitora i DVD snimača od – 10 do + 60° C      

47

monitor smješten u kabini vozila      

48

monitor za prikaz signala sa videokamere i (ili) snimača      

49

monitor u boji sa štitnikom      

50

dijagonala monitora min. 7“ LCD/TFT      

51

rezolucija monitora min. 480×234      

52

kontrast monitora min. 150:1      

53

svjetlost monitora min. 300 cd/m2      

54

DVD snimač smješten u kabini vozila      

55

DVD snimač za snimanje video signala s kamere      

56

DVD snimač sa min. 2 video ulaza      

57

DVD snimač s omogućenom pohrana podataka na SD karticu      

58

DVD snimač sa vanjskom USB jedinica: memory stick, HDD      

59

za uređaj isporučiti SD karticu min. 16 GB      

60

format video zapisa: AVI      

61

obavezan zapis datuma i tekućeg vremena u videu      

62

napajanje DC 8V do 32V      

63

mogućnost spajanja GPS-a      

64

obavezno dostaviti skicu nadogradnje i original katalog nadogradnje      

65

Atest CVH-a      

 

‘OBRAZAC – 2’ – obrazac teh. specifikacije specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz kućanskog otpada 18 m3

Ponuditelj popunjava stupce ‘ponuđeno’ na načina da za svaku traženu stavku  označi je li ponuđeno vozilo zadovoljava tu tehničku karakteristiku, odnosno označava stupac – ‘DA’ ako zadovoljava ili stupac – ‘NE’ ako ne zadovoljava. Stupac ‘ako NE opisati karakteristiku’, ponuditelj ispunjava samo za karakteristike za koje nije zadovoljio traženu specifikaciju. U navedeni stupac ponuditelj mora upisati odgovarajući brojčani podatak ili drugi opisni tekst kojim opisuje karakteristiku koju je u mogućnosti ponuditi umjesto tražene.

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ODOBRIO: OPĆINSKI NAČELNIK

 

Ante Mamut

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI TROŠKOVNIK

                                                                                                                                    OBRAZAC – 2

 

Proučili smo dokumentaciju za nadmetanje, te sve dokumente i podatke koje nam je naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje, te smo ponudili za najam: novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz kućanskog  otpada 18 m3 kompletno opremljeno sukladno namjeni.

 

Red.

Br.

IZRUČUN UKUPNE VRIJEDNOSTI NABAVE

IZNOS U EUR-ima

1.

Nabavna vrijednost objekta (najma) leasinga (bez PDV-a)

2.

Mjesečni leasing obrok, pojedinačno (bez PDV-a)

3.

Ukupni leasing obroci (bez PDV-a) = mjesečni leasing obrok x 72

4.

Ostatak vrijednosti 10% od nabavne vrijednosti (bez PDV-a)

5.

Jednokratni trošak obrade (bez PDV-a)

6.

Ukupna cijena ponude – bez PDV-a: (72 x mj. obrok + jednokratni trošak obrade), tj. (red. br.3. + red.br.5):

8.

Ukupna cijena ponude– bez PDV-a:  

________________________________________________________________________                                                                                                        

 

                                                               

 

Valjanost ponude je 90 dana dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

 

U_________________________, _________________________. Godine

M.P.

 

PONUDITELJ:

___________________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja i ovjera)

 

Napomena: za sve upisane tehničke karakteristike potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz o istinitosti podataka u smislu originalne prospektne dokumentacije iz koje se jasno i nedvosmisleno razaznaju navedeni podaci. Ponuditelj mora dostaviti izjavu  ili tehnički obrazac, kojim stavku po stavku navedeno, garantira mogućnost isporuke svake od navedenih tehničkih karakteristika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            OBRAZAC – 3

 

Naručitelj: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina

                    OIB: 84238675791

 

 

Ponuditelj:____________________________________

Adresa:     ____________________________________

OIB:         ____________________________________

 

 

 

 

IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA PROPISANIH DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE

 

 

Izjavljujem i potvrđujem da smo proučili i razumjeli dokumentaciju za nadmetanje u postupku javne nabave te prihvaćamo opće i posebne uvjete sadržane u Dokumentaciji za nadmetanje evidencijski broj Naručitelja 12/12.

Zaključivanju i potpisivanju Ugovora o javnoj nabavi usluga u skladu s našom ponudom i rezultatom nadmetanja u otvorenom postupku javne nabave spremni smo pristupiti u roku od 20 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (N.N. 90/11).

 

NAPOMENA: Obvezujemo se da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dostaviti Naručitelju jamstvo za dobro izvršenje ugovora.Jamstvo za dobro izvršenje ugovora dostavlja se u obliku neopozive, bezuvjetne bankovne garancije naplative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, u visini 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a. Bankarska garancija za dobro izvršenje ugovora naplatiti će se u slučaju neizvršavanja ili povrede ugovornih obaveza.

 

 

 

Ponuditelj:                                                                                                                  M.P.

____________________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja i ovjera)

 

 

U_________________________, _________________________. godine

 

 

 

 

                                                                                                                        OBRAZAC – 4

 

Naručitelj: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina

                    OIB: 84238675791

 

 

Ponuditelj:____________________________________

Adresa:     ____________________________________

OIB:         ____________________________________

 

IZJAVA O ZAJEDNICI PONUDITELJA

Izjavljujemo, u postupku javne nabave kojeg je pokrenuo Naručitelj: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina, OIB: 84238675791 evidencijski broj nabave 12/12, nastupamo kao zajednica ponuditelja, te dostavljamo zajedničku ponudu. Izjavljujemo, u slučaju odabira zajednički ćemo izvršiti sve obveze iz  Ugovora, a odgovornost svih zajedničkih Ponuditelja je solidarna.

 

Zajednički ponuditelji:

 

Nositelj zajednice ponuditelja:________________________________________________________ 

_______________________________                                                       _______________________(naziv, sjedište, adresa)                               M.P.                                    (potpis odgovorne osobe)

_________________________________________

(ime i prezime, stručna sprema odgovorne osobe)

 Zajednički ponuditelj:

Nositelj zajednice ponuditelja:______________________________________________________

__________________________                                                       _______________________(naziv, sjedište,adresa)                              M.P.                          (potpis odgovorne osobe)__________________________________________

(ime i prezime, stručna sprema odgovorne osobe)

Zajednički ponuditelj:

Nositelj zajednice ponuditelja:_______________________________________________________

__________________________                                                       _______________________(naziv, sjedište,adresa)                              M.P.                          (potpis odgovorne osobe)

 

 

 

 

U_________________________, _________________________. godine

 

                                                                                                                        OBRAZAC – 5

 

Naručitelj: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 222 Marina

                    OIB: 84238675791

 

 

 

 

Ponuditelj:____________________________________

Adresa:     ____________________________________

OIB:         ____________________________________

 

 

 

 

IZJAVA O PRIHVAĆANJU PREZENTACIJE PONUĐENOG VOZILA

 

 

 

 

Izjavljujem i potvrđujem da smo spremni prihvatiti prezentaciju ponuđenog vozila u naravi i svih njegovih traženih karakteristika iz dokumentacije za nadmetanje, te da će funkcionalno i u potpunosti odgovarati svim elementima tehničke specifikacije koja se nalazi u dokumentaciji za nadmetanje Naručitelja.

Prezentacija predmetnog vozila izvršiti će se u sjedištu Naručitelja na eventualni zahtjev Naručitelja, a prije Odluke o odabiru, u roku ne dužem od tri dana od pismenog zahtjeva

 

 

 

 

Ponuditelj:                                                                                                                  M.P.

____________________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja i ovjera)

 

 

 

U_________________________, ________________________. godine

[wpdm_file id=18]

Pin It on Pinterest

Skip to content