REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE

 

KLASA: 604-02/17-20/02

UR.BROJ: 2184/02-03/01-17-1

Marina, 26.10.2017. godine

 

                Na temelju članka 4. Pravilnika  o dodjeli stipendija studentima  sa područja Općine Marina («Službeni glasnik Općine Marina» 21/16 ), Povjerenstvo za stipendije   Općine Marina  raspisuje:

N  A  T  J  E  Č  A  J

Za dodjelu stipendija studentima druge, treće, četvrte, pete i  šeste  godine

za akademsku godinu 2017/2018

 

 

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 • da su redovni studenti druge, treće, četvrte, pete i šeste godine koji imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini 3,0 ili koji  su od svih položenih ispita na prethodnim godinama imali prosjek 3,0
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Općine Marina dulje od 5 godina, kao i njihovi roditelji
 • da nisu korisnici drugih stipendija
 • da roditelji studenta nemaju nepodmirene obveze prema Općini Marina s bilo  koje osnove
 1. Stipendije Općine Marina dodjeljuju se  od 01. listopada 2017. do 30. lipnja 2018.
 2. Iznos stipendije iznosi 400,00 kuna.
 3. Iznos top stipendije iznosi 800,00 kuna.
 4. Kriterij za dodjelu stipendije je uspjeh iz prethodne akademske godine.
 1. Pravo na top stipendiju može ostvariti samo redovni student/ica upisan na sveučilišni diplomski studij.
 2. Molbe za dodjelu stipendije dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči,  na adresu:  OPĆINA MARINA, Ante Rudana 47, 21222 MARINA «za natječaj za dodjelu stipendija»
 1. Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
 • potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne godine
 • potvrdu o upisu  u iduću godinu
 • potvrdu o prebivalištu oba roditelja da na području Općine Marina prebivaju više od 5 godina
 • potvrdu o prebivalištu kandidata da na području Općine Marina prebiva više od 5 godina
 • dokaz o uspjehu studenta postignut na državnim natjecanjima (na državnoj razini) u prethodnoj akademskoj godini
 • životopis
 1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Marina bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Marina u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje molbi.
 2. Nakon završenog natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.
 3. Nakon završenog obrazovanja stipendist je dužan raditi na području Općine Marina, odnosno Republike Hrvatske onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

PDF: Natječaj

Pin It on Pinterest

Skip to content