Na temelju članka 8. Odluke o dodjeli stipendija studentima poslijediplomskih studija na području Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina, br. 8/2018 ) Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku 2017./2018. godinu

 

I.

 Za akademsku godinu 2017./2018. Općina Marina raspisuje natječaj za 1 (jednu) stipendiju za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija odnosno višu godinu poslijediplomskog studija. Mjesečni iznos stipendije je 1.000,00 kn, a isplaćivat će se u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine.

 

II.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su državljani Republike Hrvatske
 2. da imaju prebivalište na području Općine Marina najmanje 5 godina prije raspisivanja natječaja
 3. da su upisali poslijediplomski studij.
 4. da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima

 

III.

Kriteriji za utvrđivanje Liste kandidata za dodjelu stipendija za poslijediplomske studije su:

 1. Za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija:

– prosjek ocjena na prethodno završenom studiju.

 1. Za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:
 2. redovni upis u višu godinu studija
 3. Prosjek ocjena: – iz prethodne godine poslijediplomskog studija

Ukoliko dvoje kandidata imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat s većim prosjekom ocjena.

 

IV.

 Uz prijavu za dodjelu stipendije za poslijediplomske studije kandidati su obvezni priložiti:

 1. presliku domovnice
 2. uvjerenje o prebivalištu
 3. potvrdu o upisanom poslijediplomskom studiju
 4. studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija: prijepis ocjena s prosjekom ocjena prethodno završenog studija,
 5. studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:
 6. potvrdu fakulteta o redovnom upisu u višu godinu studija
 7. prijepis ocjena s prosjekom ocjena: iz prethodne godine poslijediplomskog studija
 8. potvrdu (uplatnicu) o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2017./2018.,
 9. izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja
 10. životopis.

 

V.

Prijavu za natječaj za dodjelu stipendije sa svim potrebnim dokumentima, studenti poslijediplomskih studija podnose do 19.04.2018. godine neposredno u prostorije pisarnice Općine Marina, Ante Rudana 47 ili preporučenom pošiljkom, na adresu: Općina Marina – Jedinstveni upravni odjel, Ante Rudana 47, 21222 Marina s naznakom „ ZA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA ZA AKADEMSKU 2017./2018. GODINU.“

Za sve informacije obratite se Jedinstvenom upravnom odjelu na telefon 021/889-088 ili na mail adresu: tajnica@marina.hr.

 

VI.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu izvan propisanog roka neće se razmatrati.

 

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

 

 

KLASA: 604-02/18-20/02

URBROJ: 2184/02-03/01-18-1

Marina, 20. ožujka 2018. g.

Pin It on Pinterest

Skip to content