Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) načelnik Općine Marina raspisuje dana 15. studenog  2018. godine

NATJEČAJ ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA

  1. Predmet natječaja:

Određivanje prinudnog upravitelja suvlasnicima nekretnine u smislu odredbe članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za zgrade na području

općine Marina.

  1. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– podatke o ponuditelju odnosno naziv i adresu sjedišta za pravne osobe, odnosno ime i

prezime, te adresu prebivališta za fizičke osobe, te OIB,

-dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar koji ne smije biti

stariji od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja, a kojim ponuditelj dokazuje da je

registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja nekretninama,

– potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana

računajući od dana objave natječaja, a kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu

plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– izjavu s podacima o obrazovnoj i stručnoj kvalifikaciji odnosno kadrovskoj strukturi i broju

zaposlenih, kojom ponuditelj dokazuje da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu

sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za pružanje usluga,

– popis pruženih usluga upravljanja zgradama u posljednje tri godine (2016., 2017. i 2018. godinu) s podatcima o naručitelju i površinom nekretnina na upravljanju,

– izjavu kojom prihvaća obavljanje poslova prinudnog upravitelja sa svim dužnostima i

ovlastima iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za svaku zgradu bez naknadnih

posebnih uvjeta koji nisu navedeni u ponudi,

– cijena naknade prinudnog upravitelja izraženu u iznosu po m² posebnog dijela nekretnine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži

najniži iznos naknade za prinudno upravljanje izraženu u iznosu po m² posebnog dijela

nekretnine.

  1. Ponuditelj se obvezuje:

– utvrditi popis nekretnina obveznika prinudne uprave uvidom u zemljišne knjige i katastar te

uvidom na terenu, bez naknade

– pridržavati se odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u dijelu koji se odnosi

na upravljanje nekretninama, Uredbe o održavanju zgrada te drugih propisa kojima je

regulirano navedeno područje,

– organizirati u suradnji sa suvlasnicima nekretnina osnivanje računa zajedničke pričuve kod

poslovne banke i obavljati poslove naplate sredstava pričuve nekretnine, za svaku zgradu

zasebno. Sredstva zajedničke pričuve utvrđuju se pojedinačno za svakog suvlasnika najmanje

u visini od 0,54 % vrijednosti njegova posebnog dijela godišnje, bazirane na podatku o

etalonskoj cijeni građenja za prethodnu godinu, objavljenoj u „Narodnim novinama”

– osigurati obavljanje hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, izvršiti

osiguranje nekretnine od osnovnih opasnosti i šteta, protupožarnu zaštitu te čišćenje

dimovoda, sve u okviru raspoloživih sredstava pričuve nekretnine,

– obavljati povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sačiniti zapisnik,

– obavještavati suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima te položiti svakom

suvlasniku godišnje izvješće o primicima i izdacima u prethodnoj godini.

 

Ponuda s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Marina, Ante Rudana 47,

21 222 Marina, s naznakom “Ne otvaraj – Natječaj za prinudnog upravitelja“.

Ponuda mora biti zaprimljena najkasnije do 14. prosinca 2018. godine do 12 sati.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Načelnik će donijeti odluku o izboru prinudnog upravitelja u roku 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Protiv Odluke o izboru prinudnog upravitelja žalba nije dopuštena, te Općina Marina ne snosi nikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u natječaju i zadržava pravo bez obrazloženja prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili poništiti natječaj prije donošenja odluke bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Općinski načelnik

Ante Mamut

KLASA: 947-02/18-20/01

UR.BROJ: 2184/02-03/01-18-1

Pin It on Pinterest

Skip to content