Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

na radno mjesto:
– STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE – (1 izvršitelj/izvršiteljica) za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
– sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke,
– bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
– poznavanje rada na računalu,

U svojstvu vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci). U slučaju da osobe koje se prijavljuju na javni natječaj imaju radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potrebno je uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju priložiti potvrdu poslodavca da navedeni radni staž nije u struci.
Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi treba priložiti:
– životopis;
– presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
– uvjerenje da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe, vlastoručno potpisana izjava )
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da Općina Marina, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog Natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja. Općina Marina će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Na službenoj web stranici Općine Marina www.marina.hr dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Na službenoj web stranici Općine Marina www.marina.hr i oglasnoj ploči Općine Marina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“

na adresu: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina, osobno ili preporučenom poštom, u roku
od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 74 dana 02. 08. 2019. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

Prilog:

Pin It on Pinterest

Skip to content