Na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Marina («Službeni glasnik Općine Marina» 17/09 ), Općinski načelnik   Općine Marina raspisuje:

N A T J E Č A J

Za dodjelu stipendija studentima druge, treće, četvrte i pete godine

za akademsku godinu 2014/2015

 1. Za akademsku godinu 2014/2015 se dodjeljuje najviše 10 stipendija + 1 top stipendija.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su redovni studenti druge, treće, četvrte ili pete godine koji imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini 3,0 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnima godinama imali prosjek 3,0
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da nisu stariji od 24 godine
 • da imaju prebivalište na području Općine Marina dulje od 5 godina, kao i njihovi roditelji
 • da nisu korisnici drugih stipendija
 • da roditelji studenta nemaju nepodmirene obveze prema Općini Marina s bilo koje osnove
 • potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne godine
 • potvrdu o upisu u iduću godinu
 • potvrdu o prebivalištu roditelja
 • potvrdu o prebivalištu kandidata da na području Općine Marina prebiva više od 5 godina
 • domovnicu
 • dokaz o sudjelovanjima na državnim i međunarodnim natjecanjima (ako ih je bilo)
 • Rješenje o mirovini ili potvrdu o zadnjoj isplati ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava prima dječji doplatak, ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje, ostvaruje pravo za pomoć i njegu, ako prima zaštitni dodatak na mirovinu
 • Dokaz o drugim socijalnim prilikama u kandidatovoj obitelji (kandidat bez roditelja, nezaposlenost samohranog roditelja, nezaposlenost oba roditelja,
 • izdvojenost kandidata iz obitelji temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, teška bolest u obitelji, invalidnost kandidata i dr.)
 • Dokaz da je kandidat dijete poginulog branitelja domovinskog rata
 • Životopis
 1. Stipendije Općine Marina dodjeljuju se od 01. studenog 2014. do 30. lipnja 2015.
 2. Iznos stipendije iznosi 400,00 kuna
 3. Iznos top stipendije iznosi 800,00 kuna (jedan student s najboljim uspjehom)
 4. Kriterij za dodjelu stipendije je uspjeh iz prethodne godine, socijalni status i druge prilike u kandidatovoj obitelji.
 5. Molbe za dodjelu stipendije dostaviti u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči ili web stranici: www.marina.hr na adresu: OPĆINA MARINA, Ante Rudana 47, 21222 MARINA «za natječaj za dodjelu stipendija»
 6. Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
 1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Marina bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Marina u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje molbi.
 2. Nakon završenog natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.
 3. Nakon završenog školovanja stipendist je dužan raditi na području Općine Marina, odnosno Republike Hrvatske onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

 

Općina Marina

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

(Preuzmite natječaj u pdf-u) Natječaj za stipendije

Pin It on Pinterest

Skip to content