REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE

KLASA: 604-01/22-01/01
URBROJ: 2181-31-03/05-22-3
Marina, 17. listopada 2022. godine

Na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 21/16), Povjerenstvo za stipendije Općine Marina raspisuje:
N A T J E Č A J
Za dodjelu stipendija studentima druge, treće, četvrte, pete i šeste godine
za akademsku godinu 2022./2023.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
– da su redovni studenti druge, treće, četvrte, pete i šeste godine koji imaju prosjek ocijene
u prethodnoj godini najmanje 3,0 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim
godinama postigli prosjek najmanje 3,0
– da su državljani Republike Hrvatske
– da imaju prebivalište na području Općine Marina dulje od 5 godina, kao i njihovi roditelji
– da nisu korisnici drugih stipendija
– da roditelji studenta nemaju nepodmirene obveze prema Općini Marina s bilo koje osnove
2. Stipendije Općine Marina dodjeljuju se od 01. listopada 2022. do 30. lipnja 2023. godine
3. Iznos stipendije iznosi 400,00 kuna.
4. Iznos top stipendije iznosi 800,00 kuna.
5. Kriterij za dodjelu stipendije je uspjeh iz prethodne godine
6. Pravo na top stipendiju može ostvariti samo redovni student/ica upisan na sveučilišni diplomski studij.
7. Molbe za dodjelu stipendije dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči na adresu: OPĆINA MARINA, Ante Rudana 47, 21222 MARINA «za natječaj za dodjelu stipendija» isključivo poštom preporučeno.
8. Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
– potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne godine
– potvrdu o upisu u iduću godinu
– potvrdu o prebivalištu roditelja da na području Općine Marina prebivaju više od 5 godina
– potvrdu o prebivalištu kandidata da na području Općine Marina prebiva više od 5 godina
– domovnicu

9. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Marina bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Marina u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje molbi.
10. Na odluku o dodjeli stipendije nema žalbe već se može pokrenuti upravni spor.
11. Nakon završenog natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.
12. Nakon završenog obrazovanja stipendist je dužan raditi na području općine Marina, odnosno Republike Hrvatske onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Darija Najev Jurač, dipl.iur.

NATJEČAJ ZA STIPENDIJE 2022.

Pin It on Pinterest

Skip to content