Općinsko vijeće Općine Marina usvojilo je UPU obalnog pojasa u naselju Poljica. Planom je obuhvaćeno cijelo područje morske obale dijela naselja Poljica te će se istim osigurati neprekidni i kontinuirani koridor za izgradnju i uređenje šetnice – lungo mare. Osigurati će se pristup obali i prolaz uz obalu te javni interes u korištenju pomorskog dobra. Nastojati će se očuvati prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti obalnog krajolika. Cijelim područjem iza šetnice planira se i zelena površina, parking mjesta te nova suvremena prometnica.

Na cijelom potezu predviđene su i površine za lokalne plaže koje će biti pristupačne svima pod jednakim uvjetima. U zoni kupališta biti će predviđeni sportski i parkovno-rekreacijski sadržaji, iznajmljivanje plažnih rekvizita, postavljanje objekata ugostiteljske, trgovačke namjene, sanitarni čvorovi. Plaže će biti opremljene tuševima, klupama, kantama za smeće….

Na zapadnom dijelu planira se zona sportsko-rekreacijske namjene predviđeni za uređenje sportsko-rekreacijskih površina te sportske terene.

Unutar plana imamo i luke posebne namjene i to tri s brojem vezova do 220 vezova u sve tri za potrebe domicilnog stanovništva unutar kojih će biti predviđeni popratni sadržaji porte, alatnice, sanitarni uređaji, trgovine itd.

Sva parkirališta u obuhvatu plana biti će javna, a ukupno je osigurano 120 parking mjesta.

Osim šetnice i zelenih površina izgled prostora uljepšati će i trg u istočnom dijelu obale na kojem se planira postavljanje javnih i društvenih sadržaja.

Da bi sve gore saživilo općina je napravila geodetski snimak cijelog obuhvata plana i to istočnog i zapadnog dijela, dijela na kojem će biti prometnica kao i batimetriju morskog dijela. Geodetske usluge su obavljene i predane projektantima na daljnje postupanje.

Naručen je idejni projekt zapadnog dijela u svrhu ishođenja lokacijskih dozvola s mogućnošću fazne gradnje, a koje projektiranje je u tijelu.

U proračunu za 2021. godine po usvajanju istoga naručiti će se glavi projekt istočnog djela obale gdje je prostor trga  i javnih i društvenih sadržaja u svrhu ishođenja građevinske dozvole, te glavni projekt cijele prometnice u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

Po ishodovanoj lokacijskoj dozvoli zapadnog dijela obale izraditi će se glavni projekti s mogućnošću fazne gradnje.

Za sve planirane projekte napravljeni su elaborati zaštite okoliša.

Ovo je za općinu jedan izuzetno kompleksan projekt, financijski izdašan i namjera ga je sukladno svim pravilima struke po ishodovanim dozvolama prijaviti na EU fondove.

Ovaj projekt važan za budući novi izgled obale Poljica, a koji se odnosi  na uređenje pomorskog dobra, prepoznala je i Splitsko-dalmatinska županija te je sudjelovala  u njegovom sufinanciranju izrade projektne dokumentacije s iznosom od 50.000,00 kuna. Sve ostalo financira Općina Marina iz svojih vlastitih proračunskih sredstava.

Općina će uložiti sve napore da bi navedeni prostor priveli svrsi na zadovoljstvo mještana Poljica i njihovih posjetitelja.

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

Pin It on Pinterest

Skip to content