REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 342-04/23-01/02

URBROJ: 2181-31-03/04-23-14

Marina, 12. svibnja 2023. godine

 

OBAVIJEST

o podnošenju zahtjeva za dodjelu

koncesijskih odobrenja 

 

 

Dana 13. 05. 2023. godine stupio je na snagu Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2023. godinu.

Obavještavaju se podnositelji zahtjeva da mogu podnositi zahtjeve za dodjelu koncesijskih odobrenja na propisanom obrascu u roku od 30 dana od dana ove objave.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Općine Marina izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na temelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

 • – Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
 • – Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
 • – Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
 • – Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnost sa brodicom/brodom).
 • – Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
 • – Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina i komunalnog poduzeća Marinski komunalac d.d. o nepostojanju dugovanja.
 • – Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Marina za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
 • – Izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti,  odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.
 • – skicu, fotografiju ili slično sredstva za obavljanje djelatnosti ugostiteljstvo i trgovina (kiosci, prikolice, montažni objekt do 12 m2 i sl.) te djelatnosti komercijalno-rekreacijski sadržaji (Aqua park i drugi morski sadržaji),
 • Rješenje o tipskom projektu kojeg izdaje Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine za postavljanje montažnih kioska do 15m2 odnosno 12m2 kada se radi o koncesijskom odobrenju sukladno čl. 77. Zakona o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
 • Rješenje o minimalnim uvjetima pružanja usluge sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21).

 

Zahtjevi se podnose zaključno sa danom 13. lipnja 2023. godine.

Prilog: Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2023. godinu.

 

v.d. Pročelnika

Roko Matijaš, ing.građ.

 

Prilozi:

 1. Obavijest o podnošenju zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja
 2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za 2023. godinu
 3. Zahtjev za koncesijsko odobrenje
 4. Izjava o uklanjanju predmeta
 5. Izjava o davanju suglasnosti za prisilnu ovrhu

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content