REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 023-05/21-10/01

URBROJ: 2184/02-03/05-21-1

Marina, 06. rujna 2021. godine

 

OBAVIJEST

o načinu podnošenja zahtjeva za refundaciju pokazne karte

 

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj županiji, a s ciljem olakšavanja predaje zahtjeva učenicima i studentima s područja općine Marina, isti se obavještavaju da će se zahtjevi za refundaciju pokazne karte za školsku i akademsku godinu 2021./2022. primati isključivo putem e-mail-a: tajnica@marina.hr do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

Iznimno, zahtjevi za refundaciju pokazne karte za učenike za mjesec rujan 2021. godine mogu se poslati do 30. rujna 2021. godine, a zahtjevi za refundaciju pokazne karte za studente do 31. listopada 2021. godine na gore navedeni e-mail.

Obrazac zahtjeva s popisom priloga koje je potrebno priložiti može se pronaći na službenoj internet stranici Općine Marina – www.marina.hr pod rubrikom OBRASCI.

Prilikom slanja zahtjeva po prvi put za učeničku i akademsku godinu 2021./2022. uz isti moraju biti priloženi i prilozi navedeni u obrascu zahtjeva.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

v.d. P RO Č E L N I K A

Roko Matijaš, ing.građ.

PDF: OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA ZA REFUNDACIJU POKAZNE

Zahtjev-za-refudaciju-pokazne-karte-2021

Pin It on Pinterest

Skip to content