REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 023-05/21-50/01

UR.BROJ: 2184/02-03/05-21-1

Marina,08. siječnja 2021. godine

 

OBAVIJEST

o produženju roka za refundaciju pokazne karte za mjesec siječanj 2021. godine

 

Obavještavaju se učenici i studenti s područja općine Marina da se rok za dostavu zahtjeva za refundaciju pokazne karte za mjesec siječanj 2021. godine iznimno produžuje do dana 25. siječnja 2021. godine obzirom na činjenicu da je predviđeno vrijeme trajanja školskih praznika do 18. siječnja 2021. godine.

Mole se isti da svoje zahtjeve za refundaciju pokazne karte s računima šalju na e-mail-a: tajnica@marina.hr, sukladno Uputama o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19, od dana 02.11.2020. izdane od strane Ministarstva pravosuđa i uprave te Obavijesti strankama Općine Marina radu sa strankama u svrhu sprječavanja širenja zarazne bolesti COVID – 19.

Obrazac zahtjeva može se pronaći na službenoj internet stranici Općine Marina www.marina.hr pod rubrikom OBRASCI.

   P RO Č E L N I C A

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

PDF: Obavijest o produženju roka za refundaciju pokazne karte za mjesec siječanj 2021. godine

Pin It on Pinterest

Skip to content