O B A V I J E S T

Na temelju članaka 1. st. 2. Zakona o poticanu zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 Općine Marina objavila je javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina za

  • 1 izvršitelja / izvršiteljicu (viši referent za poslove lokalne samouprave)

Javni poziv je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine Marina i na oglasnoj ploči Općine Marina.

Sukladno javnom pozivu objavljuju se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/tkinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Provjera znanja i sposobnosti:

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

  1. pisanog testiranja,
  2. intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju

Izvori za pripremu za testiranje:

  1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišć.tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11)
  4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Pravila testiranja: Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva i čije su prijave na isti potpune. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na Javni poziv. Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i to ukupno 20 pitanja ( 1 pitanje =0,5 boda).

Na pisanom testiranje nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama , napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova (5 i više bodova) na pisanom testiranju.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Marina.

Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka, sastavlja se Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intrevjuu.

POZIV NA TESTIRANJE objaviti će se najmanje 5 dana prije održavanja  istog, na web stranici i oglasnoj ploči Općine Marina.

 

KLASA: 023-08/16-80/01

UR.BROJ: 2184/02-03/05-16-10

 Marina, 28. srpnja 2016. godine

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

                                                                                        Darija Najev Jurač, dipl. iur.

PDF: VIŠI REFERENT – PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pin It on Pinterest

Skip to content