Dječji vrtić „MARINA“ – MARINA

Marina, 05. 06. 2012.
Na temelju Čl. 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Marina“, Marina i Čl. 2. 3. 4. I 5. Odluke o kriterijima i načinu upisa, te prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Čiji je Osnivač Općina Marina (Klasa: 021-05/02-03/44, Ur.broj: 2184/02-02/01-1) i Izmjene i dopune iste odluke od 18. 07. 2008. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Marina“, na sjednici održanoj 05. 06. 2012. godine donijelo je sljedeći:

ODLUKA
O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MARINA“
ZA 2012/2013. GODINU
Prijave za UPIS DJECE u DjeČji vrtić „Marina“ za 2012/2013. odgojno – obrazovnu god. provode se od 11. LIPNJA do 15. LIPNJA 2012. godine radnim danom
od 8,00 do 14,00 sati
I VRSTE PROGRAMA:
Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:
1.REDOVITI PROGRAMI
A)DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – MARINA – 10 SATNI PROGRAM (OD 6,00 DO 16,00 SATI)
UPISUJE 7 DJECE
B)DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – MARINA – 6 – SATNI PROGRAM (OD 7,00 DO 13,00 SATI)
(S INTEGRIRANIM VJERSKIM PROGRAMOM) UPISUJE 11 DJECE
C)DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – MARINA – 6 – SATNI PROGRAM POSLIJEPODNE (OD 13,30 DO 19,30) UPISUJE 7 DJECE
D)DJEČJI VRTIĆ „LEPTIRIĆ“- VINIšĆE – 6 – SATNI PROGRAM (OD 7,00 OD 13,00 SATI)
UPISUJE 5 DJECE
E)DJEČJI VRTIĆ „BUBAMARA“ – GUSTIRNA – 6 – SATNI PROGRAM (OD 7,30 DO 13,30)
UPISUJE 11 DJECE
F)DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ – VRSINE – 6 – SATNI PROGRAM (OD 7,00 DO 13,00 SATI)
UPISUJE 8 DJECE

2.UVJETI UPISA
Za upis djece predškolske dobi potrebno je dostaviti:
1.Ispunjen obrazac Prijave za upis djeteta u Dječji vrtić „Marina“
2.Presliku rodnog lista djeteta
3.Presliku osobnih iskaznica roditelja
Dosadašnji korisnici usluga Čije dijete kontinuirano koristi usluge DjeČjeg vrtića „Marina“, svojim potpisom na Prijavi za upis djeteta, potvrđuje valjanost već priloženog uvjerenja o prebivalištu ili osobne iskaznice, dok ustanova zadržava pravo provjere istog kod MUP-RH, PU – Trogir.
3.NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU
Prednost pri upisu djece u DjeČje vrtić „Marina imaju djeca s prebivalištem na podruČju Općine Marina.
Prednost pri upisu djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva: bodovi:
1.Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata (priložiti rješenje) 7
2.Djeca iz obitelji s troje ili više djece (priložiti rodne listove sve djece) 6
3.Djeca zaposlenih roditelja (priložiti potvrdu o zaposlenju) 5
4.Djeca s teškoćama u razvoju (priložiti kategorizaciju) 4
5.Djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje (priložiti rješenje ili 3
drugi dokaz)
6.Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 2
7.Djeca roditelja koji primaju djeČji doplatak 1

Pravo bodovanja u jednoj kategoriji ne iskljuČuje drugu kategoriju.

4.NAČIN PROVOĐENJA UPISA
Prijave za upis roditelji mogu preuzeti u svim vrtićima i osobno ih – popunjene donijeti u Dječji vrtić „Bosiljak“ u Marini sa pripadajućom upisnom dokumentacijom.Temeljem provedenih prijava za upis djece, organizirat će se odgojne skupine sukladno važećim standardima i planu upisa.
Ukoliko ne bude dovoljan broj prijavljene djece u odnosu na propisane standarde, odgojne skupine neće se organizirati.
Povjerenstvo za provedbu natjeČaja upisa utvrđuje prijedlog upisa djece na temelju provedenih prijava. Prijedlog se dostavlja Upravnom vijeću vrtića. Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće vrtića.
REZULTATI PRIJAVA UPISA djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnom pločama svih vrtića dana 25. 06. 2012. godine. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću vrtića od 25. 06. 2011. do 27. 06. 2012 godine.
Roditelji – skrbnici su dužni sklopiti ugovor s vrtićem do kraja kolovoza 2012. godine, a lijeČniČki pregled obaviti do polaska djeteta u vrtić.
Predsjednik Upravnog vijeća:
Zdravko Žaja, prof

DJEČJI VRTIĆ „MARINA“
MARINA
Marina, 08. 06. 2012.

O B A V I J E S T R O D T E LJ I M A

Roditelji koji žele upisati djecu u DjeČji vrtić u mjestu Blizna Donja, mogu do 15. 06. 2012. izvršiti prijavu u uredu u DjeČjem vrtiću „Bosiljak“ u Marini od 8,00 do 14,00 sti.

Ravnateljica:
Nora Đokić

Pin It on Pinterest

Skip to content