O B A V I J E S T

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18,
112/19) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina raspisao je:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
za radno mjesto REFERENTA- KOMUNALNO-POMORSKOG REDARA

-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 45 /2024, na web stranici Općine
Marina – www.marina.hr i na oglasnoj ploči Općine Marina.

OPIS POSLOVA:
– obavlja nadzor nad primjenom propisa komunalnog reda i dugih zakonskih i podzakonskih
propisa te izdaje obvezne prekršajne naloge u granicama dobivene ovlasti,
– vodi brigu o redovnom upravljanju pomorskim dobrom i nadziranju dozvola na pomorskom
dobru sukladno ovlastima danima Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama,
– stalno sudjeluje u praćenju stanju na terenu, a vezano za propise komunalnog reda (plaže,
javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, nelegalna odlagališta otpada, gradnja bez
akata za gradnju i sl.), a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o zaštiti
od buke, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Zakonu o građevinskoj inspekciji,
Zakonu
o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonu o svjetlosnom onečišćenju, Pravilnika o jednostavnim i
drugim građevinama i radovima,
– vrši naplatu i kontrolu naknada za zakup tijekom održavanja manifestacija,
– vrši kontrolu i provedbu mjera suzbijanja zaraznih bolesti, surađivanje sa zdravstvenim
ustanovama radi poboljšanja mjera sanitarne zaštite, kontroliranje i nadzor u provedbi mjera
DDD –e na području općine Marina,
– vrši pregled prometne signalizacije, pregled nerazvrstanih cesta, pregled i kontrola javne
rasvjete, kontrolu novih izgrađenih objekata na cijelom području općine,
– radi na poslovima ovjere međa,
– provodi mjere temeljem Zakona o zaštiti životinja,
– sastavlja izvješća o poduzetim radnjama i obavlja druge poslove po nalogu Pročelnika.
PODACI O PLAĆI:
Plaću radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti
poslova radnog mjesta koji iznosi 2,30 i osnovice za obračun plaće u visini od 586,00 eura
bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastojati će se od:
1. pisanog testiranja,
2. intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Izvori za pripremu za testiranje:
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20),
2. Zakon o državnom inspektoratu (Narodne novine br. 115/18, 117/21, 67/23, 155/23),
3. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 83/23),
4. Zakon općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21),
5. Odluka o komunalnom redu Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br.
23/19).
PRAVILA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI (TESTIRANJA):
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (testiranju) mogu pristupiti samo oni kandidati koji
ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave na isti potpune i
pravovremene.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na
natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje
odgovarajuće isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu ni pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata prethodna provjera započinje pisanim testiranjem.
Kandidatima će biti dodijeljena pitanja za provjeru i to ukupno 20 pitanja (1 pitanje= 0,5 bod)
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom
odnosno bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, razgovarati s ostalim
kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je
potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti
će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenoj provjeri (testiranju) je 10.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 5
bodova.
Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova (5
i više bodova) na pisanom testiranju.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju
kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave.

Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja
utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i
intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata dostavlja
Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu referenta – komunalno-pomorskog redara za
izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na Javni natječaj.
Protiv rješenja o prijemu u službu referenta- komunalno-pomorskog redara žalba se podnosi
Općinskom načelniku u roku od 15 dana od primitka istog.
POZIV NA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (TESTIRANJE) Povjerenstvo će
objaviti najmanje pet (5) dana prije održavanja istog, na web stranici i oglasnoj ploči
Općine Marina.

PROČELNIK JUO-a:
Roko Matijaš, ing.građ.

KLASA: 112-01/24-01/01
URBROJ: 2181-31-03/05-24-4
Marina, 16. travnja 2024. godine

Pin It on Pinterest

Skip to content