REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:342-21/18-00/11

UR.BROJ: 2184/02-03/01-18-6

Marina, 11. svibnja 2018. godine

 

 

PREDMET: Plan upravljanja pomorski dobrom na području općine Marina za 2018. godine

 OBAVIJEST

 Općina Marina je donijela Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2018. godinu (Službeni glasnik 18/18) te na isti dobila potvrdu kojom se potvrđuje usklađenost sa Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.
Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Marina kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti. Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Općine Marina izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na temelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

  • Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
  • Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
  • Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
  • Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnost sa brodicom/brodom).
  • Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
  • Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina i komunalnog poduzeća Marinski komunalac d.d. o nepostojanju dugovanja.
  • Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Marina za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
  • skicu, fotografiju ili slično sredstva za obavljanje djelatnosti ugostiteljstvo i trgovina (kioski, prikolice, montažni objekt do 12 m2 i sl.) te djelatnosti komercijalno-rekreacijski sadržaji (Aqua park i drugi morski sadržaji).

Budući da Plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina, a po pribavljenoj potvrdi Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, te je isti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine, pozivaju se svi zainteresirani da podnosu zahtjeve za koncesijsko odobrenje na propisanom obrascu.

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

PDF:Obavijest

PDF: Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2018.godinu

PDF: Službeni glasnik 18-2018

Pin It on Pinterest

Skip to content