Državna geodetska uprava Zagreb u suradnji sa Općinom Marina, građanima općine Marina, Općinskim sudom u Trogiru i katastrom Trogir, izvršila bi katastarsku izmjeru čestica za K.O. Marina.

Općina Marina poziva zainteresirane vlasnike čestica zemljišta u K.O. Marina da u vremenu od 16.03.2015.g. do 30.03.2015.g. od 08:00 do 12:00h prijave svoje čestice zemljišta za koje bi izvršili katastarsku izmjeru. Prijave će se vršiti u prostorijama turističkog ureda u Poljicima i u prostorijama Općine Marina. U tu svrhu potrebno je navesti brojeve čestica i površinu u metrima četvornim.

S obzirom na broj zainteresiranih vlasnika čestica za snimanje, utvrdit će se participacija građana u troškovima snimanja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

ANTE MAMUT

 

PDF:IZMJERA MARINA

PDF: Upitnik za fizičke i pravne osobe koje imaju namjeru sudjelovati u provedbi nove katastarske izmjere

Pin It on Pinterest

Skip to content