REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 382-01/22-01/02

URBROJ: 2181-31-03/05-22-8

Marina, 19. svibnja 2022. godine

 

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva, KLASA: KLASA: 382-01/22-01/02, URBROJ: 2181-31-03/05-22-7, od dana 12. svibnja 2022. godine, načelnik Općine Marina dana 19. svibnja 2022. godine donosi

 

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava

 za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

 

Članak 1.

Dodjeljuju se financijska  sredstva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini kako slijedi:

R.BR. PRIJAVITELJ NAZIV PROGRAMSKOG SADRŽAJA ODOBRENI IZNOS ZA 2022. GODINU
1.        Trogir Holding d.o.o. Praćenje manifestacija, promocije i oglašavanje Općine Marina na Gradskom radiju Trogir 12.000,00 kn godišnje
2.        Televizija Jadran d.o.o. KARTOLINA- priče iz Marine 36.000,00 kn godišnje

 

Članak 2.

S prijaviteljima će se sklopiti Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Općine Marina (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja i sl).

Članak 3.

Prijavitelji imaju pravo na prigovor na ovu Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Općine Marina.

O prigovoru odlučuje Načelnik Općine Marina.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Marina – www.marina.hr.

       OPĆINSKI NAČELNIK

         Ante Mamut

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Pin It on Pinterest

Skip to content