REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTNA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-02/20-20/07
UR. BROJ: 2184/02-03/01-21-5
Marina, 04. siječnja 2021. god.

-svima-

PREDMET: informacija za javnost

Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18,39/19,98/19)
nositelj izrade plana obavještava javnost da je započeo postupak izrade izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja op6ine Marina sukladno Odluci Općinskog vijeća o izradi izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marina donesenoj na 30. sjednici općinskog vijeća
dana 23. prosinca 2020. godine, a objavljenoj u Službenome glasniku Općine Marina broj 31/20.
Ova informacija objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Marina i kroz informacijski
sustav putem Zavoda.

PROČELNICA
Darija Najev Jurač, dipl.iur.

Prilog:  informacija za javnost
           ODLUKA O IZRADI ID PPOM

Pin It on Pinterest

Skip to content