Na temelju članka 46. Statuta Općine Marina (“Službeni glasnik Općine Marina“, br. 05/18) a nakon održane sjednice Stožera civilne zaštite Općine Marina od dana 16. ožujka 2020. godine, općinski načelnik Općine Marina dana 16. ožujka 2020. po službenoj dužnosti donosi slijedeću:

 

ODLUKU

o mjerama ponašanja uslijed opasnosti od širenja

Corona virusa

 

Članak 1.

 

Zbog opasnosti od širenja Corona virusa na području Općine Marina, a radi otklanjanja ozbiljnije opasnosti za zdravlje stanovništva Republike Hrvatske sve u svrhu sprečavanja širenja  Corona virusa (COVID -19) Općima Marina obustavlja svoj rad sa strankama te se prostorije općine zatvaraju za građane i javnost.

Obustava rada sa strankama odnosi se i na zaposlenike ustanova i trgovačkih društava čiji je Općina Marina osnivač ili vlasnik.

Obustava rada sa strankama traje do opoziva.

 

Članak 2.

 

Djelatnici Marinskog komunalca d.o.o. obavljati će samo hitne i neodgodive poslove nužne za svakodnevno funkcioniranje života stanovništva općine, naročito onih koji se odnose na poslove odvoza komunalnog otpada i obavljanje poslova ukopa pokojnika.

U slučaju potrebe uvesti će se smanjenje broja odvoza otpada, te se pozivaju svi stanovnici da se odnose savjesno prema stvaranju količina otpada te da povećaju razinu recikliranja istoga.

 

Članak 3.

 

Pozivaju se svi stanovnici i osobe koje borave na području općine Marina da u slučaju bilo kakvih potreba vezanih za obavljanje svakodnevnih djelatnosti jave na kontakt broj općine 021/889-088, ili na mail adresu: tajnica@marina.hr

 

Članak 4.

 

            Dječji vrtić „MARINA“ organizirati će dežurstva za djecu čiji roditelju zbog hitnoće obavljanja svoj redovnog posla nemaju mogućnost organizirati drugi prikladniji način za smještaj djece (djeca zdravstvenih djelatnika, vatrogasnih djelatnika i sl.).

 

Članak 5.

Na svim javnim površinama i ostalim površinama namijenjenim okupljanju stanovništva zabranjuje se:

 

  • okupljanje većeg broja stanovnika na otvorenom i zatvorenom prostoru;
  • rad svih ugostiteljskih objekata svih kategorija,
  • rad uslužnih djelatnosti ( frizera, kozmetičara i sl.) u kojima se ostvaruju bliski kontakti s klijentima,
  • rad teretana, sportskih centara i sl.,

 

Članak 6.

Na svim javnim površinama i ostalim površinama namijenjenim okupljanju stanovništva daju se sljedeće preporuke:

 

  • pridržavanje preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza sukladno uputama nadležnih Civilnih stožera,
  • održavanje higijene okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površine, predmeta i provjetravanje radnog prostora te se isto nalaže svim mještanima općine, ugostiteljskim i drugim objektima
  • da se ograniči rad trgovina, uz izuzetak trgovina s prehrambenim proizvodima, kao i rad ljekarna,

 

Članak 7.

 

U sportskom centru „Perić-Nevešćanin“ prestaje se obavljati održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme, kao i svako drugo okupljanje građana i djece na predmetnom području.

 

Članak 8.

 

Svim udrugama koje su se okupljale u prostorijama u vlasništvu općine Marina nalaže se prestanak okupljanja i organiziranja bilo kakvih manifestacija.

 

Članak 9.

 

Komunalno redarstvo Općine Marina vršiti će nadzor nad provođenjem ove Odluke.

 

 

Članak 10.

 

Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke

 

Članak 11.

 

Ova odluka odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Općine Marina, ustanove, trgovačka društva općine.

Preporuke se odnose na sve građane i posjetitelje Općine Marina

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Marina i na oglasnoj ploči.

 

 

Općinski načelnik

  Ante Mamut

 

KLASA: 810-01/20-10/08

URBROJ: 2184/02-03/01-20-1

Marina, 16. ožujka 2020.

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content