REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 402-01/22-01/02

URBROJ: 2181-31-03/05-22-2

Marina, 13. siječnja 2022. godine  

 

 

Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15, 37/21), članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 05/21) i članka 7. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 31/16), Načelnik Općine Marina donosi

ODLUKU

o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i manifestacija udruga za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata i programa u sljedećim prioritetnim područjima: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i povećanje turističke ponude povezano s nekim od prethodnih prioritetnih područja u općini Marina za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 540.000,00 kn, a koja su u proračunu Općine Marina za 2022. godinu raspoređena u:

  1. Prioritetno područje 1 – Kultura – 130.000,00 kn.;
  2. Prioritetno područje 2 – Sport – 290.000,00 kn. i
  3. Prioritetno područje 3 – razvoj civilnog društva 120.000,00.

Članak 2.

Sredstva navedena u članku 1. ove Odluke raspodjeljuju se temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općina Marina i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Marina objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Marina (www.marina.hr).

            Javni natječaj traje 30 dana od dana objave.

            Očekuje se do 30 projekata i programa za koje će se ugovoriti financiranje.

 

Članak 3.

         Dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 2. ove Odluke obuhvaća:

  1. tekst javnog natječaja,
  2. upute za prijavitelje,
  3. opisni obrazac za prijavu projekta/programa i
  4. obrazac proračuna programa/projekta
  5. popis priloga koji se prilažu prijavi
  6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Članak 4.

            Tekst natječaja i dokumentacija za provedbu natječaja iz članka 3. objavljuje se u cijelosti na stranici Općine Marina (www.marina.hr).

Članak 5.

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Marina, Općina Marina će osnovati Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga (dalje: Povjerenstvo) koje će provesti otvaranje, provjere i ocjenjivanje zaprimljenih prijava.

Članovi Povjerenstva raditi će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Marina.

            Članove Povjerenstva imenuje Načelnik Općine Marina.

Članak 6.

            Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, Načelnik Općine Marina donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga.

            Na temelju Odluke iz stavka 1. Ovog članka Općina Marina će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

Članak 7.

Odluka iz članka 6. ove Odluke bit će objavljena na stranici Općine Marina (www.marina.hr).

Članak 8.

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marina.

Članak 9.

            Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Marina.

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Mamut

PDF:ODLUKA O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA

Pin It on Pinterest

Skip to content