Na temelju članka 46. Statuta Općine Marina („Službeni glasnik Općine Marina“ br. 05/18, 06/20) i Članka 5. i 7. „Odluke o zakupu javno prometnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekta), kioska i drugih naprava (Službeni glasnik Općine Marina br. 06/20, 16/20), Općinski načelnik, dana 03. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o objavi Javnog natječaja za
dodjelu na korištenje javnih površina
za 2020. godinu

Članak 1. Općina Marina, objavljuje natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u skladu sa Odlukom o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2020. godini (Službeni glasnik Općine Marina br. 18/20). Lokacije koje su predmet javnog natječaja su slijedeće:

1. Lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata) u jednogodišnjem najmu su:
1.1. Ribarska poljana uz ugostiteljski objekt „Tabu“ u Marini, površine 39 m2 (ugostiteljska terasa – zatvorena)
1.2. Trg Stjepana Radića – ispred kućnog broja 8 u Marini, površine 42,00 m2; (ugostiteljska terasa – zatvorena)
1.3. Kupinica – lokacija ispred kućnog broja Kupinica 35 u Vinišću površine 47,00 m2, (ugostiteljska terasa – otvorena)
1.4. Trg Stjepana Radića – prostor ispred kućnog broja 10 (konoba „kod Duje“) u Marini, površine 50,40 m2, (ugostiteljska terasa – otvorena)
1.5. Ulica „Dr. Franje Tuđmana“ ispred ugostiteljske radnje „Hila“ u Marini površine 59,00 m2, (ugostiteljska terasa – zatvorena)
1.6. Trg Stjepana Radića – prostor ispred ugostiteljskog objekta „Luka i Lora“ u Marini, površine 15,00 m2 (ugostiteljska terasa – otvorena)
1.7. Ulica Dr. Franje Tuđmana u Marini – ispred kućnog broja 22, površine 67,00 m2; (ugostiteljska terasa – otvorena)

2. Lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata) u minimalnom trajanju zakupa od 3 mjeseca, su:

2.1. Kupinica – lokacija ispred ugostiteljskog objekta „Linarska“ u Vinišću, površine 142,00 m2; (ugostiteljska terasa – otvorena)
2.2. Kupinica – na obali ispred kućnog broja Kupnica 23 u Vinišću, površine od 44,00 m2 (ugostiteljska terasa – otvorena)
2.3. Trg Stjepana Radića – prostor ispred kućnog broja 10 (konoba „kod Duje“) u Marini, površine 10,00 m2 (ugostiteljska terasa – otvorena)
2.4. Trg Stjepana Radića – ispred kućnog broja 8 u Marini, površine 10,00 m2, (ugostiteljska terasa – otvorena)
2.5. Obala kardinala A. Stepinca-ispred kućnog broja 5, površine 60,00 m2 (ugostiteljska terasa – otvorena)

3. Lokacije za postavljanje kioska u minimalnom trajanju zakupa jednu godinu su:

3.1. jedna (1) lokacija za obavljanje trgovačke djelatnosti u Marini-istočno od prala,
3.2. dvije (2) lokacija za obavljanje trgovačke djelatnosti na Viniškom Mulu (na prostoru između kućnog broja Viniški Mul 2 i Mastrinka 2 u Vinišću)
3.3. četiri (4) lokacije sa sjeverne strane parkinga „Mandrača“ zapadno od „Prala“
3.4. jedna lokacija za obavljanje trgovačke djelatnosti u Vinišću – predio Kupinica između ceste i čest.zem. 8660 i 8661/1 k.o. Vinišće.

4. Lokacije za postavljanje naprava u minimalnom trajanju zakupa od mjesec dana su:

4.1. jedna (1) lokacija na Trgu Ivana Duknovića u Vinišću – ispred spomenika;
4.2. jedna (1) lokacija na Viniškom Mulu u Vinišću (na prostoru između kućnog broja Viniški Mul 2 i Mastrinka 2 u Vinišću)
4.3. jedna (1) lokacija ispred kućnog broja Trg Stjepana Radića 11 u Marini;
4.4. tri (3) lokacije na obali ispred kućnih brojeva Ulica Dr. Franje Tuđman 8, 10 i 12 u Marini „Riva;
4.5. jedna (1) lokacija ispred kućnog broja Miline Gornje 27, Sevid na Moru

Javne površine se dijele u tri zone:

1. ZONA obuhvaća povijesnu jezgru Općine Marina uključujući ulicu Dr. Franje Tuđmana i Obala kardinala Alojzija Stepinca
2. ZONA obuhvaća ostalo područje naselja Marina, naselja: Sevid na moru, Ljubljeva i Poljica i područje naselja Vinišće u ZOP-u
3. ZONA obuhvaća ostalo područje Općine Marina

Početna cijena zakupnine u kunama po m2 površine s obzirom na lokaciju, namjenu i razdoblje korištenja je slijedeća:

 

ZONA

 

RAZDOBLJE KORIŠTENJA

KIOSCI OSTALE NAPRAVE UGOSTIT. TERASE

ZATVORE NE

UGOSTIT. TERASE OTVORENE
 

I.

GODIŠNJE 1.200 450 400
MJESEČNO 300 50
 

II..

GODIŠNJE 1.000 450 400
MJESEČNO 250 50
 

III.

GODIŠNJE 500 300 250
MJESEČNO 150 25

Članak 2.

Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja se može obavljati na lokaciji.

Zakupnicima koji nisu platili zakupninu po prijašnjim ugovorima ili su koristili javnoprometnu površinu bez ugovora ili odobrenja općinskog tijela uprave, ne može se javna površina dodijeliti na ponovno korištenje te se njihove ponude neće smatrati valjanima.

Pravo prvozakupa po početnoj cijeni imaju zakupnici ugostiteljskih terasa (štekata) koji su smješteni neposredno ispred pročelja i ulaza ugostiteljskih radnji u vlasništvu ili najmu zakupnika, osim u slučajevima kad isti nisu platili javnu površinu po dosadašnjim ugovorima ili su istu koristili javnu površinu bez ugovora ili odobrenja.

Postupak javnog natječaja za zakup javnih površina provodi se za razdoblje od 01. srpnja 2020. godine s time da je minimalno vrijeme trajanja zakupa utvrđeno točkama 1., 2., 3. i 4. članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ponuda za Javni natječaj da bi bila valjana, obavezno mora sadržavati:
1. naziv ponuditelja
2. adresa ponuditelja
3. kontakt telefon ponuditelja
4. opis lokacije za koju se dostavlja ponuda
5. rok na koji se traži zakup
6. ponuđenu cijenu za javnu površinu po metru četvornom površine
7. ponuđeno jamstvo za osiguranje plaćanja u vidu izjave da će prije potpisa ugovora dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu kao garanciju plaćanja ugovora.
8. dokaz o upisu u obrtni registar ili sudski registar za obavljanje određene poslovne djelatnosti

Članak 4.

Ponude za natječaj upućuju se Općini Marina, Povjerenstvu za provedbu natječaja na propisanom obrascu iz Priloga 1. ove Odluke u zatvorenoj kuverti sa naznakom „za natječaj -zakup javnoprometne površine“ preporučenom pošiljkom ili u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina. Rok za predaju ponuda je petnaest (15) dana od objave natječaja na službenoj internet stranici Općine Marina (www.marina.hr) i na oglasnoj ploči Općine Marina, odnosno zaključno sa 20. srpnja godine.

Članak 5.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik o čemu će se obavijestiti podnositelji ponuda.

Ugovor o zakupu javno prometne površine će se sa odabranim ponuditeljima sklopiti u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Prije potpisivanja Ugovora ponuditelj mora Općini Marina dostaviti garanciju za plaćanje zakupa u vidu bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u visini zakupnine, u protivnom se Ugovor neće potpisati.

Ostali odnosi između Općine Marina kao zakupodavca i izabranog ponuditelja uređuju se u skladu sa pisanim Ugovorom o zakupu i u skladu sa Odlukom o zakupu javnoprometnih površina za postavljenje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i naprava (Služben i glasnik Općine Marina br. 06/20) i „Odlukom o komunalnom redu (Služben i glasnik Općine Marina 23/19).

Općinski načelnik Općine Marina pridržava pravo u bilo kojoj fazi provedbe ovog natječaja bez obrazloženja ne prihvatiti niti jednu ponudu bez snošenja materijalne ili druge odgovornosti prema ponuditeljima.

Članak 6.

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu da izvrši objavu natječaja na službenoj internet stranici Općine Marina i na oglasnoj ploči Općine Marina.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina.

KLASA: 944-05/20-50/04
UR.BROJ: 2184/02-03/06-20-
Marina, 03. srpnja 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MARINA

Općinski načelnik:

Ante Mamut

Prilog 1: OBRAZAC

Pin It on Pinterest

Skip to content