REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 363-02/12-20/47

Ur.broj: 2184/02-03/02-12-10

Marina, 06.06.2012.g.

 

 

Temeljem članka 100. stavka (4) točke 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011) donosim

 

O D L U K U

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

ZA NAJAM SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA SKUPLJANJE I ODVOZ KUĆANSKOG OTPADA -18 m3

PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

1. Javni naručitelj: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

 

2. Predmet nabave: najam specijalnog komunalnog vozila za skupljanje i odvoz kućanskog otpada – 18 m3 (1 kom) putem operativnog leasinga

Broj poziva na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:

2012/S 002-0010306 i ispravak 2012/S 014-0018690

 

3.Postupak javne nabave se poništava, sukladno odredbi članka 100. stavka (4) točke 2., sukladno odluci općinskog vijeća od 06.06.2012. o odbijanju prijedloga Općinskog načelnika o odabiru ponuditelja u ovom postupku javnme nabave.

Općinsko vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj dana 06.06.2012. odbilo je prihvatiti prijedlog općinskog načelnika o izboru ponuditelja u ovom postupku javne nabave.

 

4. Novi postupak javne nabave pokrenut će se nakon izrade nove dokumentacija za nadmetanje sukladno zahtjevu Općinskog vijeća Općine Marina.

 

5. Rok mirovanja se ne primjenjuje.

 

6. Uputu o pravnom lijeku: protiv ove odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za

kontrolu postupaka javne nabave u roku od 5 dana od primitka.

 

7.Datum donošenja: 14.06.2012.

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Ante Mamut

Dostaviti:

1.Ponuditelju,

2.Općinsko vijeće Općine Marina-predsjednik,

3.Pismohran

 

Pin It on Pinterest

Skip to content