REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 402-08/21-80/0

UR. BROJ: 2184/02-03/01-21-18

Marina, 12.03.2021.g.

 

Temeljem članka 4. i članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15) i čl. 2. Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranja projekata, programa i manifestacija udruga za 2021. godinu, KLASA: 402-08/21-80/05, URBROJ: 2184/02-03/01-21-2, Općinski načelnik donosi

 

O D L U K U

o produženju roka za prijavu na javni natječaj za financiranje projekata udruga

 

Članak I.

Produžuje se rok za prijavu na javni natječaj za financiranje projekata udruga, KLASA: 402-08/21-80/05, URBROJ: 2184/02-03/01-21-2 od dana 10. veljače 2021. godine, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Općine Marina.

 

Članak II.

Prijave na javni natječaj treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili

osobno (predaja u urudžbenom uredu) na slijedeću adresu:

Općina Marina

Ante Rudana 47

21222 Marina

 

„Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata udruga“

Prioritetno područje ——–

najkasnije do 19. ožujka 2021. godine bez obzira na način dostave. Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

 

Članak III.

 

Ostale točke javnog natječaja objavljenog dana 10. veljače 2021. godine na službenoj stranici Općine Marina – www.marina.hr. ostaju nepromijenjene.

 

Članak IV.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

PDF: Odluka o produženju roka za prijavu na javni natječaj za financiranje projekata udruga

Pin It on Pinterest

Skip to content