Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 05/21) Općinski načelnik dana 23. siječnja 2023. godine, donosi

 

O D L U K U

o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih

sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

 

Članak 1.

  1. Raspisati će se Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
  2. Načelnik Općine Marina imenovat će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Članak 2.

  1. Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – radija i televizije u 2023. godini.
  2. U okviru ovog Javnog poziva financirat će se televizijski programi i radijski programi od interesa za Općinu Marina koji su izdvojeni u tematske cjeline ili pojedinačno.

Članak 3.

Cilj dodjele financijskih sredstva je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Marina.

Članak 4.

Pravo podnošenja prijava imaju nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija – radija ili televizije koji ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu.

Članak 5.

Javni poziv s pripadajućim obrascima bit će objavljen na službenim mrežnim stranicama Općine Marina (www.marina.hr)

Članak 6.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Marina za 2023. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marina“, a objavit će se i na službenim stranicama Općine Marina- www.marina.hr.

                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

KLASA: 382-01/23-01/01

URBROJ: 2181-31-03/05-23-1

Marina, 23. siječnja 2023. godine

PDF: ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA

Pin It on Pinterest

Skip to content