Na temelju čl. 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  („Narodne novine“ br. 64/08) Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja na javnu raspravu

 

čl. 1

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

čl. 2

Javnu raspravu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš koordinira i provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Marina.

 čl. 3

U svrhu provedbe javne rasprave Jedinstveni upravni odjel će objaviti Informaciju o javnoj raspravi u Općini Marina i to najkasnije 8 (osam) dana prije početka javne rasprave. Informacija će sadržavati:

  • Datum početka i datum završetka javne rasprave,
  • Mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida,
  • Mjesto i vrijeme održavanja javnog izlaganja,
  • Tijelo kojem će se i rok u kojem će, javnost moći dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmet javne rasprave.

 čl. 4

Javna rasprava Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš započeti će dana 27. 02. 2017.  i trajati će do 29.03.2017.

Ne-tehnički sažetak Studije strateške procjene utjecaja na okoliš biti će sa danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama www.marina.hr.

 čl. 5

Javni uvid u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš može se obaviti od 27.02. 2017.  do 29.03.2017. svakog  radnog dana od 09:00 do 13:00 sati u prostorima Općine Marina.

čl. 6

Javno izlaganje o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš održati će se dana 28.02.2017.

u 14,00 sati u dvorani (zgrada Općine Marina, I kat).

Na javnom izlaganju osigurati će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina, izrađivača II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina  i ovlaštenika.

čl. 7

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:

  • Upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  • Davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • Dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Marina, Ante Rudana 47, Marina te na e-mail adresu: procelnica@marina.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

KLASA:350-02/15-20/12

UR.BROJ:2184/02-03/01-17-291

Marina, 16.02.2017.g.

Općinski načelnik

 Ante Mamut

PDF: SPUO Marina NE-TEHNICKI SAZETAK 240217 (33 mb)

PDF: SPUO Marina 240217 (Radna verzija) (15 mb)

Pin It on Pinterest

Skip to content