REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:351-03/21-20/03

UR.BROJ: 2181-31-03/01-22-8

Marina, 06. travnja 2022. godine

 

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 4.6. Oštrica Zapad

Općina Marina započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu UPU) 4.6. Oštrica Zapad temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije od 14. travnja 2022. (KLASA: 351-02/21-04/0022, URBROJ: 2181/1-10/07-21-0002).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Marina.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU 4.6. Oštrica Zapad objavljena je na Internet stranici Općine Marina www.marina.hr .

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Marina www.marina.hr .

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur

PDF: INFORMACIJA ZA JAVNOST

PDF: ODLUKA

Pin It on Pinterest

Skip to content