Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11), Plana prijema u službu za 2014, Upravitelj vlastitog pogona  raspisuje

OGLAS
za prijem u službu u  Vlastiti pogon
na određeno vrijeme

Samostalni upravni referent za komunalni red (komunalni redar) –  1 izvršitelj na puno radno vrijeme za razdoblje od šest mjeseci, uz mogućnost produljenja za dodatno razdoblje od šest mjeseci, uz probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijem u službu:

–          punoljetnost

–          hrvatsko državljanstvo

–          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Posebni uvjeti za prijem u službu:

–          stručni prvostupnik struke ili VŠS građevinskog smjera

–          1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–          položen vozački ispit B kategorije

–          položen državni stručni ispit

Službenik  se prima u službu na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci – zbog povećanja opsega poslova, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11).

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

–          životopis

–          dokaz o državljanstvu-preslika domovnice

–          dokaz o stručnoj spremi-preslika svjedodžbe

–          uvjerenje o nekažnjavanju

–          elektronički zapis sa HZMO

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi povjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Marina ( www.marina.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za primanje kandidata za provjeru.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeno  na oglasnoj ploči Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina, s naznakom: “Za oglas – prijem u službu Vlastiti pogon Općine Marina na određeno vrijeme – Samostalni upravni referent za komunalni red (komunalni redar)“, neposrednom predajom na protokol općine ili preporučenom pošiljkom.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

 

Upravitelj Vlastitog pogona:

Tonći Frleta

 

Klasa: 112-07/14-70/01

Ur broj: 2184/02-04/60-14-1

Marina, 30. travnja  2014. godine.

Dostaviti:

  1. Zavod za zapošljavanje
  2. Oglasna ploča Općine Marina
  3. Web stranica Općine Marina

Pin It on Pinterest

Skip to content