Općinski proračun

 

Proračun Općine Marina je financijski dokument u kojem su iskazani planirani godišnji prihodi i rashodi. Proračun odobrava Općinsko vijeće i odnosi se na fiskalnu godinu u kojoj je donesen.

Proračun za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne samouprave. To je akt kojim se procjenjuju prihodi i primitci te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Marina za proračunsku godinu. Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci, a...

Pin It on Pinterest

Skip to content