REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 402-08/15-80/03
Ur. broj: 2184/02-03/02-15-3
Marina, 17.02.2015.g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 11. sjednici održanoj 17.02.2015. donosi

IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU
(Službeni glasnik Općine Marina broj 31/14)

Članak 1.
U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini“ dodaju se slijedeći redci:

RED. BROJ PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE POZICIJA PRORAČUNA
76. Energetski pregled i popis elemenata i uređaja javne rasvjete 56.000 1108, 1108.1
77. Usluge stručnog nadzora za izgradnju prometne mreže s komunalnom infrastrukturom u obuhvatu UPU-a Dobrečevo-dio naselja Marina 150.000,00 1152

Članak 2.
Ostale odredbe Plana nabave za 2014.god. (Službeni glasnik Općine Marina broj 33/13 i 15/14), ostaju i dalje na snazi.

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave za 2014.g. stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Davor Radić
Dostaviti:
1.Općinski načelnik,
2.Računovostvo.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 402-08/15-80/03
Ur. broj: 2184/02-03/02-15-1
Marina, 16.01.2015.g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću

IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU
(Službeni glasnik Općine Marina broj 31/14)

Članak 1.
U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini“ dodaju se slijedeći redci:

RED. BROJ PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE POZICIJA PRORAČUNA
76. Energetski pregled i popis elemenata i uređaja javne rasvjete 56.000 1108, 1108.1
77. Usluge stručnog nadzora za izgradnju prometne mreže s komunalnom infrastrukturom u obuhvatu UPU-a Dobrečevo-dio naselja Marina 150.000,00 1152

Članak 2.
Ostale odredbe Plana nabave za 2014.god. (Službeni glasnik Općine Marina broj 33/13 i 15/14), ostaju i dalje na snazi.

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave za 2014.g. stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut
Dostaviti:
1.Općinski načelnik,
2.Pročelnik JUO
3.Računovostvo.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 402-08/14-80/120
Ur. broj: 2184/02-03/02-14-2
Marina, 03.12.2014.g.
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 9. sjednici održanoj 03.12.2014.g. donosi

 

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU
Članak 1.
Plan nabave Općine Marina za 2015. godinu sadrži podatke o
1. predmetu nabave,
2. evidencijski broj nabave,
3. procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata,
4. vrstu postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ovoga Zakona,
5. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,
6. planiranom početku postupka,
7. planiranom trajanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma,
8. pozicijama općinskog proračuna iz kojih se financira nabava.

Članak 2.
Za nabave vrijednosti manje od europskih pragova provest će se postupak nabave male vrijednosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 3.
Ovaj plan nabave temelji se na planiranim sredstvima Proračuna Općine Marina za 2015.g. i Odluci o izvršenju proračuna za 2015.g. i projekcijama proračuna za razdoblje od 2015-2017 godine.

 

 

 

Članak 4.
U 2015. godini provest će se slijedeći postupci nabave male vrijednosti:

EVIDENCIJSKI. BR.NABAVE PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJ. NABAVE U KUNAMA VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE NAČIN NABAVE PLANIR. POČETAK POSTUPKA TRAJANJE UGOVORA POZICIJA PRORAČUNA
MN-1/15 Izgradnja prometne mreže s komunalnom infrastrukturom u obuhvatu UPU “DOBREČEVO” –dio naselja Marina 5.200.000 Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi 2015. 1152
MN-2/15 Opskrba električnom energijom 213.600 Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi 2015. 31.03.16. 1020, 1079, 1100
Članak 5.
Za nabave roba i usluga čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna može se provesti postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi ili postupak koji je propisan posebnom odlukom Općine Marina.
Za predmetne nabave provest će se postupci nabave određeni Pravilnikom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/14 i 15/14).
Predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna u 2015. godini prikazani su u slijedećoj tablici:
RED. BROJ PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE POZICIJA PRORAČUNA
1. Restoranske usluge 80.000 1014, 1015, 1016, 1038
2. Nabava benzina i dizel goriva 148.000 1008, 1077, 1123, 1141
3. Intelektualne usluge 40.000 1011
4. Telefonske usluge i internet 28.000 1082
5. Poštanske usluge 52.000 1083
6. Usluge izvanrednog prijevoza osoba 32.800 1042, 1068
7. Uredski materijal 48.000 1076
8. Nabava računala i računalne opreme 28.000 1097
9. Usluge održavanja računalnih programa 68.000 1084, 1084.1, 1089
10. Usluge subjekata u kulturi 32.000 1025, 1039
11. Usluge na obnovi kulturnih i sakralnih spomenika 28.000 1040
12. Odvjetničke usluge 48.000 1088
13. Izrada studije –analiza varijanti lokacije ispusta kanalizacijskog sustava Marina 40.000 1114
14. Objava oglasa i čestitki 60.000 1010, 1086
15. Bankarske usluge 32.000 1094
16. Usluge osiguranja 48.000 1013, 1092, 1127, 1147
17. Auto gume 24.000 1081, 1125
18. Usluge održavanja vozila 48.000 1142
19. Usluge stručnog nadzora 24.000 1023, 1099, 1103
20. Nabava kamenog agregata-tucanika, tučenog kamena i lomljenog kamena 110.400 1022, 1102, 1124, 1133, 1157
21. Nabava i dovoz pripremljenog cementnog betona 130.400 1022, 1102, 1124, 1133, 1157
22. Cement 30.400 1022, 1102, 1124, 1133, 1157
23. Ostali material za tekuće I investicijsko održavanje 20.800 1022, 1080, 1133
24. Materijal za čišćenje i slično 20.000 1078, 1133
25. Usluge rada građevinskim strojevima-zemljani radovi 190.400 1023, 1023.1, 1103, 1126, 1134, 1136, 1157
26. Usluge prijevoza teretnim vozilima 148.000 1023, 1023.1, 1103, 1126, 1134, 1136, 1157
27. Zidarske usluge 20.000 1023, 1023.1, 1103, 1134
28. Ostale usluge 28.000 1023, 1023.1, 1024, 1103
29. Usluge prijevoza vode autocisternom 160.000 1055, 1055.1
30. Usluge čišćenja divljih odlagališta 24.000 1143
31. Usluge odvoza glomaznog otpada otpada 56.000 1144
32. Nabava sadnica za zelene površine (cvijeće i ukrasno bilje) 24.000 1130
33. Nabava sadnica poljoprivrednih kultura (trajni nasadi) 48.000 1065, 1065.1, 1065.2
34. Glavni projekt obale i ceste od Kule do plaže Marina 40.000 1104
35. Uređenje autobusnih stajališta 56.000 1105
36. Glavni projekt obale Vinišće 160.000 1104
37. Idejni projekt i geodetski snimak obale Poljica 96.000 1104
38. Radovi na izgradnji obale od Kule do plaže u Marini 400.000 1105
39. Rekonstrukcija obale Mandrača-Mala riva u Marini 160.000 1105
40. Uređenje šetnica uz prometnicu u Vinišću 200.000 1105, 1105.2
41. Uređenje obale i šetnice u Poljicima 120.000 1105
42. Uređenje tržnice Marina 40.000 1105
43. Idejni projekt hortikulturnog uređenja groblja Pozorac 24.000 1107
44. Izgradnja objekta za ispraćaj pokojnika na groblju Vinišće-Oriovica 40.000 1107.1
45. Izgradnja objekta za ispraćaj pokojnika na groblju Blizna Gornja 40.000 1107.1
46. Izgradnja prostora za žalovanje na groblju Rastovac 40.000 1107.1
47. Izgradnja i proširenje javne rasvjete na području Općine Marina 216.000 1108, 1108.1
48. Postavljanje novih rasvjetnih tijela u Vinišću 32.000 1108
49. Postavljanje novih rasvjetnih tijela u Sevidu 40.000 1108
50. Postavljanje čeličnih stupova rasvjetnih tjela javne rasvjete u ulici Sura Kosa u Marini 48.000 1108
51. Izgradnja vodovodne mreže Rastovac 400.000 1111, 1111.1, 1111.2
52. Izgradnja vodovodne mreže Ljubljeva u Vinišću 400.000 1112
53. Izgradnja I faze zagorskog vodovoda 160.000 1113
54. Nabava kućnih posuda za otpad 96.000 1110.2
55. Nabava komunalne opreme za zelene otoke 80.000 1110.1
56. Projektna dokumentacija reciklažnog dvorišta u Marini 80.000 1109
57. Glavni projekt iparcelacijski elaborate prometnica i infrastrukture radne zone Marina 80.000 1109
58. Glavni projekt I parcelacijski elaborat nerazvrstane ceste “Obilaznica Marine” 40.000 1106.1
59. Idejni projekt prometnica i infrastrukture radne zone Vinovac 40.000 1109.2
60. Glavni projekt i parcelacijski elaborat raskrižja na D8 80.000 1106.1
61. Glavni projekt raskrižja Poljica 60.000 1106.1
62. Idejni projekt i geodetski snimak nerazvrstane ceste ispod D8 u Poljicima 60.000 1106.1
63. Izgradnja obilaznice Marina 200.000 1106.2
64. Izgradnja ceste od mjesta do groblja Pozorac 120.000 1106.3
65. Izrada projektne dokumentacije društvenog doma u Poljicima 40.000 1115.1
66. Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 40.000 1115.2
67. Uređenje društvenog doma Vrsine-grubi radovi 40.000 1160
68. Radovi na unutarnjem uređenju doma Svinca 64.000 1116, 1116.1
69. Unutarnje uređenje društvenog doma Rastovac 48.000 1116, 1116.1
70. Projektna dokumentacija za dječji vrtić Vrsine 40.000 1115.2
71. Izrada glavnog projekta za izmjene I dopune građevinske dozvole objekta Tommy za dječji vrtić marina 92.000 1115.2
72. Izrada idejnog i geodetskog projekta školske sportske dvorane u Marini 128.000 1115.2
73. Izrada elaborate Izmjene I dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Marina 80.000 1117, 1117.1
74. Izrada o izvješću o stanju u prostoru 24.000 1117, 1117.1
75. Nabava radne odjeće za komunalni pogon 24.000 1122
Članak 6.
Ovaj plan nabave ne sadrži nabavu roba, usluga i izvođenje radova koji su izuzeti od primjene Zakona o javnoj nabavi temeljem članka 10. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) kao ni nabavu roba, usluga i ustupanje radova proračunskih korisnika za koja su sredstva djelom ili u cjelosti osigurana u općinskom proračunu.
Postupci javne nabave započeti u 2014. godini koji nisu završeni do 31.prosinca 2014. godini završit će sukladno Planu nabave za 2014.god.

Članak7.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Davor Radić

 

Pin It on Pinterest

Skip to content