[wpdm_category id=”plan-nabave-2013,” cols=”1″ toolbar=0 item_per_page=10 template=”link-template-default.php”]

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Klasa: 402-08/12-80/124

Ur. broj: 2184/02-03/02-13-2

Marina, 07.01.2013.g.

              

             Na temelju članka 20.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 31. sjednici održanoj 07.01.2013. donosi

 

 

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

 

 

Članak 1.

             Plan nabave Općine Marina za 2013. godinu sadrži podatke o

1. predmetu nabave,

2. evidencijski broj nabave,

3. procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata,

4. vrstu postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ovoga Zakona,

5. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

6. planiranom početku postupka,

7. planiranom trajanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma,

8. pozicijama općinskog proračuna iz kojih se financira nabava.

 

                                                                     Članak 2.

              Za nabave vrijednosti manje od europskih pragova provest će se postupak nabave male vrijednosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

              Za nabave vrijednosti veće od europskih provest će se postupak nabave velike vrijednosti.

              

Članak 3.

            Ovaj plan nabave temelji se na planiranim sredstvima Proračuna Općine Marina za 2013.g. i Odluci o izvršenju proračuna za 2013.g. i projekcijama proračuna za razdoblje od 2013-2015 godine.

 

Članak 4.

             U 2013. godini provest će se slijedeći postupci nabave male vrijednosti:

 

EVIDENCIJSKI. BR.NABAVE

PREDMET NABAVE

PROCJENJENA VRIJ. NABAVE U KUNAMA

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

NAČIN NABAVE

PLANIRANI POČETAK POSTUPKA

TRAJANJE UGOVORA…

POZICIJA PRORAČUNA

MN-1/13

Nabava benzina i dizel goriva

151.200

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

02/2012

do 31.03.2014

1015, 1075, 1121, 1141

MN-2/13

Opskrba električnom energijom

200.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

02/2012.

do  30.04.14.

1023, 1075, 1095

MN-3/13

Nabava kontejnera I kućnih posuda za kom.otpad

132.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

04/2013.g.

2013.g.

1156

MN-4/13

Radovi na uređenju plaža

92.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

04/2013

2013.g.

1098

MN-5/13

Izgradnja obale u Marini, “Kula-Pet ferali”

524.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

04/2013

2013.g.

1099

MN-6/13

Izgradnja mrtvačnice Vinišće-Oriovica

76.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

05/2013

2013.g.

1100

MN-7/13

Postavljanje čeličnih stupova i rasvjetnih tjela uzduž središnje ulice u Sevidu-Oštrica.

115.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

03/2013

2013.g.

1103

MN-8/13

Postavljanje čeličnih stupova i rasvjetnih tjela u ulici Sura Kosa u Marini.

123.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

03/2013

2013.g.

1103

MN-9/13

Izgradnja obilaznice Marine –križanje sa Ž 6135

160.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

05/2013

2013.g.

1109, 1110

ZKG-1/13

Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

230.000

Javni natječaj po ZKG-u

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova

01/2013

do 31.12.13.

1093

ZKG-2/13

Usluge održavanja javne rasvjete u 2014. i 2015.

400.000

 

javni natječaj po ZKG-u (ne primjenjuje se ZJN)

 

 

 

MN-10/13

Dovoz vode kućanstvima autocisternom

112.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

02/2013

do 31.12.2013

1060

MN-11/13

Izrada tehničke dokumentacije I geodetskih podloga I elaborate kanalizacijskog sustava Marina

400.000

 

 

 

 

1107

MN-12/13

Izrada Urbanističkog plana uređenja Poljica

80.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

2013.

 

1112

MN-13/13

Idejni i glavni projekt  sa geodeskom podlogom I parcelacijskim elaboratom proširenja groblja Vrsine

120.000

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

03/2013

 

1113

 

UKUPNO

2.915.200

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 5.

                 Za predmete nabave čija je vrijednost manja od 70.000,00 kuna neće se provoditi postupak javne nabave.

                 Predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u 2013. godini prikazani su u slijedećoj tablici:

 

RED. BROJ

PREDMET NABAVE

PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

POZICIJA PRORAČUNA

1.

Telefonske usluge i internet

20.000

1078

2.

Usluge mobilne telefonije

48.000

1001, 1016, 1078

3.

Poštanske usluge

56.000

1079

4.

Usluge prijevoza osoba-izvanredni prijevoz

48.000

1158, 1038

5.

Restoranske usluge –reprezentacija (usluge iz dodatka II B)

30.000

1004, 1014, 1029, 1021, 1068,

6.

Uredski materijal

52.000

1022, 1074

7..

Usluge održavanja računalne opreme

28.000

1080, 1084

8.

Usluge održavanja računalnih sustava (software)

48.000

1080

9.

Nabava računala i računalne opreme

24.000

1092

10.

Usluge u području kulture – Marinsko kulturno ljeto

24.000

1039

11.

Izgradnja spomenika hrvatskim braniteljima

26.000

1040

12.

Odvjetničke usluge (usluge iz dodatka II B)

64.000

1083

13.

Izgradnja obalnog zida groblja Mitlo

35.000

1101

14.

Izrada elaborate “Analiza varijanti dispozicije otpadnih voda Marina”

56.000

1106

15.

Objava oglasa i nadmetanja

32.000

1081

16.

Bankarske usluge

35.000

1089

17.

Usluge osiguranja vozila, osoba i imovine

50.000

1087,1125, 1149

18.

Materijal za održavanje vozila i auto gume

48.000

1076, 1077, 1122, 1123, 1142

19.

Usluge održavanja vozila

40.000

1124, 1146

20.

Usluge pri registraciji vozila

24.000

1085, 1147

21.

Usluge stručnog nadzora-izgradnja obale u Marini

20.000

1099

22.

Glavni projekt obalnog zida Marina

40.000

1113

23.

Idejni i glavni projekt nogostupa i javne rasvjete u Poljicima uz D8, sa izradom parcelacijskog elaborata

60.000

1113

24.

Glavni projekt i parcelacijski elaborat rekonstrukcije raskrižja na D8 u Marini

32.000

1113

25.

Glavni projekt obilaznice Marina

48.000

1113

26.

Parcelacijski elaborate obilaznice Marina

24.000

1113

27.

Idejni projekt i PGP vatrogasnog doma Pozorac

24.000

1113

28.

Izrada izvješća o stanju u prostoru

24.000

1112

30.

Usluge stručnog nadzora –redovitog održavanja nerazvrstanih cesta, uređenje groblja Mitlo, mrtvačnice Oriovica, uređenje plaža, uređenje doma Svinca i ostalih domova makadamskih puteva, proširenja javne rasvjete i dr.

55.000

1027, 1093, 1098, 1100, 1101,1103, 1114

31.

Kameni agregat (tucanik)

67.200

1026, 1097, 1114, 1127, 1133

32.

Gotovi beton (sa uslugom prijevoza)

69.900

1026, 1097

33.

Cement i slično

23.000

1026, 1097, 1114, 1122, 1133

34.

Ostali materijal za održavanje zgrada i groblja (opeka, siporeks, ljepilo, boje, keramika i sl.)

33.600

1114, 1127

35.

Ostali materijal za tekuće održavanje

27.200

1076, 1122, 1129, 1133, 1135

36.

Usluge građevinskim strojevima (zemljani radovi)

69.000

1027, 1128

37.

Usluge prijevoza teretnim vozilima

69.500

1027,1114, 1124, 1128, 1134

38.

Usluge održavanja i popravci –zidarske

40.000

1027, 1114

39.

Usluge održavanja i popravci –vodoinstalaterske

22.800

1027, 1114, 1124, 1128, 1134

40.

Usluge održavanja i popravci –stolarske

21.800

1027, 1124, 1134

 

UKUPNO

1.559.000

 

 

 

Članak 6.

          Ovaj plan nabave ne sadrži nabavu roba, usluga i izvođenje radova koji su izuzeti od primjene Zakona o javnoj nabavi temeljem članka 10. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011), kao ni nabavu roba, usluga i ustupanje radova proračunskih korisnika za koja su sredstva djelom ili u cjelosti osigurana u općinskom proračunu.

 

Članak7.

           Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

   Ivica Pavić

 

 

 

 

 

 

                    

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Klasa: 402-08/13-80/16

Ur. broj: 2184/02-03/02-13-2

Marina, 18.03.2013.g.

              

 

 

 

             Na temelju članka 20.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011),  Općinsko vijeće Općine Marina, na svojoj 32. sjednici održanoj 18.03.2013. donosi

 

 

 

DOPUNU

PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

 

 

Članak 1.

             U članku 4. iza teksta „U 2013. godini provest će se slijedeći postupci nabave male vrijednosti:“ u tablici se dodaje slijedeći redak

MN-14/13

Nabava sadnica vinove loze

137.600

Otvoreni postupak

Ugovor o javnoj nabavi

03/2013

 

1161

 

 

Članak 2.

           Ove dopune Plana nabave za 2013.g. stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

   Ivica Pavić

 

Pin It on Pinterest