REPUBLIKA HRVATSKA

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA MARINA

  OPĆINSKO VIJEĆE

   

  Klasa: 402-08/12-80/124

  Ur. broj: 2184/02-03/02-13-2

  Marina, 07.01.2013.g.

                

               Na temelju članka 20.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 31. sjednici održanoj 07.01.2013. donosi

   

   

  PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

   

   

  Članak 1.

               Plan nabave Općine Marina za 2013. godinu sadrži podatke o

  1. predmetu nabave,

  2. evidencijski broj nabave,

  3. procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata,

  4. vrstu postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ovoga Zakona,

  5. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

  6. planiranom početku postupka,

  7. planiranom trajanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma,

  8. pozicijama općinskog proračuna iz kojih se financira nabava.

   

                                                                       Članak 2.

                Za nabave vrijednosti manje od europskih pragova provest će se postupak nabave male vrijednosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

                Za nabave vrijednosti veće od europskih provest će se postupak nabave velike vrijednosti.

                

  Članak 3.

              Ovaj plan nabave temelji se na planiranim sredstvima Proračuna Općine Marina za 2013.g. i Odluci o izvršenju proračuna za 2013.g. i projekcijama proračuna za razdoblje od 2013-2015 godine.

   

  Članak 4.

               U 2013. godini provest će se slijedeći postupci nabave male vrijednosti:

   

  EVIDENCIJSKI. BR.NABAVE

  PREDMET NABAVE

  PROCJENJENA VRIJ. NABAVE U KUNAMA

  VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

  NAČIN NABAVE

  PLANIRANI POČETAK POSTUPKA

  TRAJANJE UGOVORA…

  POZICIJA PRORAČUNA

  MN-1/13

  Nabava benzina i dizel goriva

  151.200

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  02/2012

  do 31.03.2014

  1015, 1075, 1121, 1141

  MN-2/13

  Opskrba električnom energijom

  200.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  02/2012.

  do  30.04.14.

  1023, 1075, 1095

  MN-3/13

  Nabava kontejnera I kućnih posuda za kom.otpad

  132.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  04/2013.g.

  2013.g.

  1156

  MN-4/13

  Radovi na uređenju plaža

  92.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  04/2013

  2013.g.

  1098

  MN-5/13

  Izgradnja obale u Marini, “Kula-Pet ferali”

  524.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  04/2013

  2013.g.

  1099

  MN-6/13

  Izgradnja mrtvačnice Vinišće-Oriovica

  76.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  05/2013

  2013.g.

  1100

  MN-7/13

  Postavljanje čeličnih stupova i rasvjetnih tjela uzduž središnje ulice u Sevidu-Oštrica.

  115.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  03/2013

  2013.g.

  1103

  MN-8/13

  Postavljanje čeličnih stupova i rasvjetnih tjela u ulici Sura Kosa u Marini.

  123.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  03/2013

  2013.g.

  1103

  MN-9/13

  Izgradnja obilaznice Marine –križanje sa Ž 6135

  160.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  05/2013

  2013.g.

  1109, 1110

  ZKG-1/13

  Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

  230.000

  Javni natječaj po ZKG-u

  Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova

  01/2013

  do 31.12.13.

  1093

  ZKG-2/13

  Usluge održavanja javne rasvjete u 2014. i 2015.

  400.000

   

  javni natječaj po ZKG-u (ne primjenjuje se ZJN)

   

   

   

  MN-10/13

  Dovoz vode kućanstvima autocisternom

  112.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  02/2013

  do 31.12.2013

  1060

  MN-11/13

  Izrada tehničke dokumentacije I geodetskih podloga I elaborate kanalizacijskog sustava Marina

  400.000

   

   

   

   

  1107

  MN-12/13

  Izrada Urbanističkog plana uređenja Poljica

  80.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  2013.

   

  1112

  MN-13/13

  Idejni i glavni projekt  sa geodeskom podlogom I parcelacijskim elaboratom proširenja groblja Vrsine

  120.000

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  03/2013

   

  1113

   

  UKUPNO

  2.915.200

   

   

   

   

   

   

   

   

  Članak 5.

                   Za predmete nabave čija je vrijednost manja od 70.000,00 kuna neće se provoditi postupak javne nabave.

                   Predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u 2013. godini prikazani su u slijedećoj tablici:

   

  RED. BROJ

  PREDMET NABAVE

  PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

  POZICIJA PRORAČUNA

  1.

  Telefonske usluge i internet

  20.000

  1078

  2.

  Usluge mobilne telefonije

  48.000

  1001, 1016, 1078

  3.

  Poštanske usluge

  56.000

  1079

  4.

  Usluge prijevoza osoba-izvanredni prijevoz

  48.000

  1158, 1038

  5.

  Restoranske usluge –reprezentacija (usluge iz dodatka II B)

  30.000

  1004, 1014, 1029, 1021, 1068,

  6.

  Uredski materijal

  52.000

  1022, 1074

  7..

  Usluge održavanja računalne opreme

  28.000

  1080, 1084

  8.

  Usluge održavanja računalnih sustava (software)

  48.000

  1080

  9.

  Nabava računala i računalne opreme

  24.000

  1092

  10.

  Usluge u području kulture – Marinsko kulturno ljeto

  24.000

  1039

  11.

  Izgradnja spomenika hrvatskim braniteljima

  26.000

  1040

  12.

  Odvjetničke usluge (usluge iz dodatka II B)

  64.000

  1083

  13.

  Izgradnja obalnog zida groblja Mitlo

  35.000

  1101

  14.

  Izrada elaborate “Analiza varijanti dispozicije otpadnih voda Marina”

  56.000

  1106

  15.

  Objava oglasa i nadmetanja

  32.000

  1081

  16.

  Bankarske usluge

  35.000

  1089

  17.

  Usluge osiguranja vozila, osoba i imovine

  50.000

  1087,1125, 1149

  18.

  Materijal za održavanje vozila i auto gume

  48.000

  1076, 1077, 1122, 1123, 1142

  19.

  Usluge održavanja vozila

  40.000

  1124, 1146

  20.

  Usluge pri registraciji vozila

  24.000

  1085, 1147

  21.

  Usluge stručnog nadzora-izgradnja obale u Marini

  20.000

  1099

  22.

  Glavni projekt obalnog zida Marina

  40.000

  1113

  23.

  Idejni i glavni projekt nogostupa i javne rasvjete u Poljicima uz D8, sa izradom parcelacijskog elaborata

  60.000

  1113

  24.

  Glavni projekt i parcelacijski elaborat rekonstrukcije raskrižja na D8 u Marini

  32.000

  1113

  25.

  Glavni projekt obilaznice Marina

  48.000

  1113

  26.

  Parcelacijski elaborate obilaznice Marina

  24.000

  1113

  27.

  Idejni projekt i PGP vatrogasnog doma Pozorac

  24.000

  1113

  28.

  Izrada izvješća o stanju u prostoru

  24.000

  1112

  30.

  Usluge stručnog nadzora –redovitog održavanja nerazvrstanih cesta, uređenje groblja Mitlo, mrtvačnice Oriovica, uređenje plaža, uređenje doma Svinca i ostalih domova makadamskih puteva, proširenja javne rasvjete i dr.

  55.000

  1027, 1093, 1098, 1100, 1101,1103, 1114

  31.

  Kameni agregat (tucanik)

  67.200

  1026, 1097, 1114, 1127, 1133

  32.

  Gotovi beton (sa uslugom prijevoza)

  69.900

  1026, 1097

  33.

  Cement i slično

  23.000

  1026, 1097, 1114, 1122, 1133

  34.

  Ostali materijal za održavanje zgrada i groblja (opeka, siporeks, ljepilo, boje, keramika i sl.)

  33.600

  1114, 1127

  35.

  Ostali materijal za tekuće održavanje

  27.200

  1076, 1122, 1129, 1133, 1135

  36.

  Usluge građevinskim strojevima (zemljani radovi)

  69.000

  1027, 1128

  37.

  Usluge prijevoza teretnim vozilima

  69.500

  1027,1114, 1124, 1128, 1134

  38.

  Usluge održavanja i popravci –zidarske

  40.000

  1027, 1114

  39.

  Usluge održavanja i popravci –vodoinstalaterske

  22.800

  1027, 1114, 1124, 1128, 1134

  40.

  Usluge održavanja i popravci –stolarske

  21.800

  1027, 1124, 1134

   

  UKUPNO

  1.559.000

   

   

   

  Članak 6.

            Ovaj plan nabave ne sadrži nabavu roba, usluga i izvođenje radova koji su izuzeti od primjene Zakona o javnoj nabavi temeljem članka 10. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011), kao ni nabavu roba, usluga i ustupanje radova proračunskih korisnika za koja su sredstva djelom ili u cjelosti osigurana u općinskom proračunu.

   

  Članak7.

             Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr

   

   

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

   

     Ivica Pavić

   

   

   

   

   

   

                      

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

  REPUBLIKA HRVATSKA

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA MARINA

  OPĆINSKO VIJEĆE

   

  Klasa: 402-08/13-80/16

  Ur. broj: 2184/02-03/02-13-2

  Marina, 18.03.2013.g.

                

   

   

   

               Na temelju članka 20.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011),  Općinsko vijeće Općine Marina, na svojoj 32. sjednici održanoj 18.03.2013. donosi

   

   

   

  DOPUNU

  PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

   

   

  Članak 1.

               U članku 4. iza teksta „U 2013. godini provest će se slijedeći postupci nabave male vrijednosti:“ u tablici se dodaje slijedeći redak

  MN-14/13

  Nabava sadnica vinove loze

  137.600

  Otvoreni postupak

  Ugovor o javnoj nabavi

  03/2013

   

  1161

   

   

  Članak 2.

             Ove dopune Plana nabave za 2013.g. stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr

   

   

   

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

   

     Ivica Pavić

   

  Pin It on Pinterest

  Skip to content