Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/21), a nakon usvajanja proračuna Općine Marina za 2022. godinu (Službeni glasnik Općine Marina br. 35/21) Općinski načelnik Općine Marina utvrđuje sljedeći

PLAN PRIJMA

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MARINA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se planira prijem službenika i namještenika na upražnjena radna mjesta, te se planira prijem vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.

Članak 2.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 07/20) predviđeno je trinaest (13) radnih mjesta (12 službenika i 1 namještenik), a popunjeno je 9 radnih mjesta (9 službenika).

Članak 3.

Utvrđuje se da Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina nisu popunjena slijedeća radna mjesta:

  • Stručni suradnik za pravne poslove, 1 izvršitelj
  • viši referent – komunalni redar, 1 izvršitelj
  • Administrativni referent, 1 izvršitelj
  • Čistačica, 1 izvršitelj

Članak 4.

            U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina u tekućoj godini, planira se popunjavanje upražnjenih radnih mjesta iz prethodnog članka i to:

  • Administrativni referent, 1 izvršitelj

Članka 5.

            Plan prijma u službu stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina i objavit će se na web-stranici Općine Marina.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Ante Mamut     

KLASA:100-01/22-01/01

URBROJ:2181-31-03/05-22-2

Marina, 21. siječnja 2022. g.

PDF: Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za 2022. godinu

Pin It on Pinterest

Skip to content