Na temelju čl. 1. st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 I 120/12) i čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) Općina Marina objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina

 

U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Splitu, Ispostava Trogir (u nastavku HZZ) Općina Marina iskazuje interes i potrebu za stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina i to:

 administrativni referent, 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera
 • poznavanje rada na osobnom računalu

II.

Kandidat/kinje koji se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • mlada nezaposlena osoba u dobi do 29 godina u registriranoj nezaposlenosti (evidenciji HZZ-a ) najviše do 4 mjeseca ili
 • mlada osoba do 25 godina prijavljena u evidenciji HZZ-a dulje od 6 mjeseci ili
 • mlada osoba do 29 godina prijavljena u evidenciji HZZ-a dulje od 12 mjeseci
 • ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje
 • bez radnog iskustva u zvanju

 

 

III.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se na navedenim poslovima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina.

 

IV.

Kandidati koji ispunjavanju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 • kratki životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili presliku domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe odnosno presliku diplome)
 • dokaz da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz da se kandidat/kinja nalazi u evidenciji HZZ-a prema uvjetima navedenim u točci II. ovog Poziva
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci

V.

Polazinik/ca Programa stručnog osposobljavanja nema status službenika. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, a u skladu s  člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (lokalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11).

 

VI.

Na Javni poziv mogu se javiti osobe koje su do sada nisu stručno osposobljavale u smislu čl. 93. ZSN-a. U svojstvu polaznika/ce stručnog osposobljavanja ne može biti primljena  osoba za koju postoje zapreke iz čl. 15. ZSN-a.

 

VII.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

 • na temelju pisanog Ugovora s Pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela
 • prema programu stručnog osposobljavanja za rad
 • pod vodstvom mentora.

Polaznik/ca stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna koju isplaćuje HZZ.

 

VIII.

Za kandidate/tkinje prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Na web stranici Općine Marina objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjere.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Marina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Trogiru, na adresu:

 

Općina Marina

Ante Rudana 47

21222 Marina

Na javni poziv prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Javnog poziva kandidati/kinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

OPĆINA MARINA

Općinski načelnik

                                                                                                                       Ante Mamut

 

KLASA: 023-08/16-80/01

UR.BROJ:  2184/02-03/05-16-15

Marina, 01. kolovoza 2016. godine

 

PDF: PONOVLJENI JAVNI POZIV

Pin It on Pinterest

Skip to content