Dana 06.12.2022. godine Splitsko-dalmatinska županija i Općina Marina sklopili su Ugovor o sufinanciranju izrade elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „Uređenje obalnog pojasa naselja Poljica I. i II. faza“ , a kojim su Općini dodijeljena bespovratna sredstva temeljem Programa za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu i Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru.

Za projekt izrade elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „Uređenje obalnog pojasa naselja Poljica I. i II. faza“ Općini su, od strane Županije, raspoređena sredstva u iznosu od 50.000,00 kn ili 6.636,14 EUR.

Ukupna cijena Izrade elaborata zaštite okoliša obale Poljica – I. faza u svrhu izrade zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iznosi 50.000,00 kn ili 6.636,14 EUR s PDV-om, a za Izradu elaborata zaštite okoliša obale Poljica – II. faza u svrhu izrade zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iznosi 75.000,00 kn ili 9.954,21 EUR s PDV-om.

Pin It on Pinterest

Skip to content