REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
Klasa: 112-07/15-70/01
Ur. broj: 2184/02-02/02-15-5
Marina, 11.08.2015.
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Na temelju članka čl. 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11),te sukladno natječaju objavljenom u Narodnim Novinama, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:
POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Pozivaju se svi kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima za prijem u službu za
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina,
da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja će se održati 17.08.2015. godine u službenim prostorijama Općine Marina s početkom u 11:00 h.
Provjera znanja i sposobnosti se sastoji od : 1. Pisanog testiranja, 2. Intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Izvori za pripremu za testiranje:
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišć. Tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11),
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)),
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11)
4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu te zadovoljavaju li svi kandidati formalne uvjete iz objavljenog natječaja.
Ukoliko se ustanovi da pojedini kandidat ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće moći pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.
Intervju s kandidatima koji su na pismenom dijelu ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova Povjerenstvo će provesti 18.08.2015. godine u 11:00 h u službenim prostorijama Općine Marina.
Povjerenstvo za provedbu natječaja

PDF: obavijest kandidatima

Pin It on Pinterest

Skip to content