REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 023-08/16-80/01

BROJ: 2184/03-02/05-16-13

Marina, 29. srpnja 2016. godine

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  

1.

Općina Marina objavila je Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina, KLASA: 023-08/16-80/01, UR.BROJ:2184/02-03/05-16-7, od 12. srpnja 2016. godine.

2.

Utvrđeno je da na pisano testiranje za višeg referenta za poslove lokalne samouprave mogu pristupiti slijedeći kandidati:

  1. Jelena Rinčić, Vrsinska cesta 5, Vrsine, 21222 Marina

 

3.

Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom 2. ) trebaju pristupiti pisanom testiranju u prostoriju Vijećnice Općine Marina (A. Rudana 47), dana 04. kolovoza 2016. godine (četvrtak) u 09:00 sati.

 

4.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenog pod točkom 4. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na Javni poziv. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju bude remetio mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti prethodno upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu. Testiranje će trajati najduže 60 minuta. Povjerenstvo će provesti intervjue neposredno nakon pisanog testiranja samo s onim kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju (10:30 sati istoga dana). Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti koja je objavljena na web-stranici Općine Marina.

 

5.

Ovaj poziv objaviti će se na službenoj web-stranici Općine Marina (www.marina.hr) i na oglasnoj ploči Općine Marina.

 

 

P R O Č E L N I C A

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

PDF: POZIV

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content