REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:132-01/19-10/01

UR BROJ: 2184/02-03/07-19-7

MARINA,  29. kolovoza 2019. godine

 

Na temelju članka 20.  i članka 22. stavka 5.  Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam  u službu vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža u Općinu Marina, objavljenog  u „Narodnim novinama“ broj 74/2019 od 02. kolovoza 2019. g., upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

-intervju

 

Na intervju se poziva kandidat  koji je zadovoljio na pisanom testiranju odnosno koji je ostvario najmanje 50 %  bodova na pisanom testiranju, a koja će se  održati 06. rujna  2019. godine.

Intervju će se  održati  dana  06. 09. 2019. godine  (petak) u zgradi  Općine Marina u Marini, Ante Rudana 47, kako slijedi:

Stručni suradnik za poslove lokalne samouprave – vježbenik
-J.M., Trogir u 10,30 sati

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

PDF:Poziv-intervju

 

Pin It on Pinterest

Skip to content