REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU SLUŽBENIKA-

REFERENTA – KOMUNALNO-POMORSKOG REDARA

 

KLASA: 112-01/24-01/01

URBROJ: 2181-31-03/05-24-7

Marina, 03. svibnja 2024. godine

 

Na temelju članaka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika – Referenta – Komunalno-pomorskog redara (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), dana 03. svibnja 2024. godine objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 

I.

Općina Marina objavila je dana 16. travnja 2024. godine u Narodnim novinama br. 45/2024, na svojoj službenoj internetskoj stranici-www.marina.hr te oglasnoj ploči javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina jednog (1) službenika/ce – Referenta – Komunalno-pomorskog redara, KLASA: 112-01/24-01/01, URBROJ: 2181-31-03/04-24-1.

II.

Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da su za navedeni natječaj pristigle dvije (2) prijave.

Jedna od prijava je pravodobna i potpuna te prijavljeni kandidat ispunjava sve formalne uvjete propisane natječajem.

Druga prijava je pravodobna, potpuna no prijavljeni kandidat ne ispunjava sve formalne uvjete propisane natječajem.

III.

Utvrđeno je da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pisanom testiranju) za Referenta – Komunalno-pomorskog redara može pristupiti sljedeći kandidat:

 

  1. ANTE RADIĆ

 

IV.

Kandidat pozvan na pisano testiranje (naveden pod točkom III.) treba pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pisanom testiranju) dana 10.05.2024. godine (petak) u 11:00 sati u prostoriju vijećnice Općine Marina (Ante Rudana 47, 21222 Marina).

 

V.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu ni pristupiti prethodnoj provjeri.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenog pod točkom IV. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju bude remetio mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti prethodno upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu. Pisano testiranje će trajati najduže 60 minuta.

Povjerenstvo će provesti intervju neposredno nakon pisanog testiranja samo s onim kandidatom koji ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju (u 12:30 sati istoga dana).

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti koja je prethodno objavljena na web-stranici Općine Marina- www.marina.hr.

 

VI.

 

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web-stranici Općine Marina (www.marina.hr) i na oglasnoj ploči Općine Marina.

 

Predsjednica Povjerenstva za provedbu natječaja

Ivana Rinčić, mag.admin.publ.

PDF: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Pin It on Pinterest

Skip to content