REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:132-01/19-10/01

UR BROJ: 2184/02-03/07-19-6

MARINA,  29. kolovoza 2019. godine

 

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam  u službu vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža u Općinu Martina, objavljenog  u „Narodnim novinama“ broj 74/2019 od 02. kolovoza 2019. g., upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

-pisano testiranje

 

I Na pisano testiranje poziva se kandidat  koji ispunjava formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci) u Općinu Marina, na sljedeće radno mjesto:

 

Stručni suradnik za poslove lokalne samouprave – vježbenik

– J. M., Trogir

 

Pisano testiranje za radno mjesto održati će se  dana  06. 09. 2019. godine  (petak) u 9,00 sati  u zgradi  Općine Marina u Marini, Ante Rudana 47.

II Kandidat koji pristupi  na pisano testiranje obavezan je predočiti identifikacijsku ispravu, u suprotnom neće moći pristupiti pisanom testiranju  i smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

III Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

IV Pisano testiranje će trajati najduže 45 minuta. Kandidat koji ostvari najmanje 50 % bodova iz pisanog testiranja biti će pozvan na intervju, o čemu će obavijest biti objavljena na oglasnoj ploči  i na službenim stranicama Općine Marina.

V Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje ranije su navedeni  u  Obavijestima i uputama koje su objavljenje na službenim stranicama Općine Marina  www.marina.hr

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

PDF: Poziv-pisano testiranje

Pin It on Pinterest

Skip to content